Normaleiddio Basgeg mewn addysg – Diwrnod #2

Cefnogi Dysgu Galwedigaethol Dwyieithog yng Ngwlad y Basg

Diwrnod #2: hynt y ddirprwyaeth o sector addysg bellach Cymru sy’n ymweld â Gwlad y Basg er mwyn rhannu arfer da ar ddwyieithrwydd yn y maes addysg a hyfforddiant ôl-16.

Gwlad y Basg Diwrnod 2

Brecwast cynnar eto bore ‘ma er mwyn  ymweld â TKNIKA, sy’n ganolfan arloesedd a hyfforddi athrawon yn y sector addysg ôl-16 yn ardal San Sebastian, Gwlad y Basg. Wrth gerdded i fyny’r grisiau tuag at ddrws yr adeilad, roedd hi’n amlwg fod hwn yn le eithaf arbennig gydag adnoddau rhagorol. Roeddem wedi cyffroi a’n plesio’n arw pan welson ni’r sgrîn yn y dderbynfa yn croesawu dirprwyaeth o Gymru! Wel am groeso cynnes!

Aethom yn syth i mewn am gyflwyniad diddorol iawn ar ddatblygiad deunyddiau galwedigaethol digidol cyfrwng Basgeg. Cafwyd yr argraff bod y sector addysg bellach yng Ngwlad y Basg yn cael ei ystyried yn sector hanfodol bwysig i ddatblygiad economaidd y wlad a bod argaeledd deunyddiau yn y ddwy iaith swyddogol yn allweddol.

Gyda buddsoddiad sylweddol gan y Llywodraeth, mae LANEKI wedi datblygu gwefan arbenigol sy’n cynnwys cannoedd o ddeunyddiau cyfrwng Basgeg mewn meysydd galwedigaethol – yn arbennig i’r sector addysg bellach. Mae’r wefan hefyd yn cynnwys geiriadur Basgeg – Sbaeneg cynhwysfawr ac ymadroddion, brawddegau a pharagraffau o’r cof cyfieithu sy’n perthyn i’r cwmni cyfieithu (ELHUYAR).

Rhaid nodi bod buddsoddi, cydweithio, cydlynu a rhannu rhagorol wedi caniatau i’r maes hwn ddatblygu’n drefnus ac yn strwythuredig. Mae hi’n anodd iawn crynhoi’r cyflwyniad mewn paragraff byr, felly cofiwch wneud ymholiadau am unrhyw ddigwyddiadau rhannu arferion da ar ein dychweliad.

Coffi sydyn cyn mynd am daith o amgylch dosbarthiadau ac adeiladau TKNIKA. Wel, dyma agoriad llygad go iawn ar hyfforddiant staff dysgu yn y sector galwedigaethol Gwlad y Basg! Arloesedd yn nhermau methodolegau dysgu ac addysgu yn ogystal â gosodiad yr ystafell ddosbarth (neu’r lab). Mae hyfforddiant i addysgwyr galwedigaethol yn golygu arbrofi â dulliau hollol newydd ac arloesol a derbyn eu haddysg drwy’r dulliau yma eu hunain. Mae TKNIKA yn sefydliad ysbrydoledig ac yn enghraifft amlwg i ni yng Nghymru. Pam ddim sefydlu canolfan arloesedd sy’n cymhwyso’n haddysgwyr arbenigol ôl-16 ni? Oni fyddai hyn yn cysoni’r holl brofiadau dysgu ar draws y sector ac yn sicrhau fod pob un darlithydd AB yn derbyn hyfforddiant iaith mewn rhyw ffordd?

Treuliwyd y p’nawn gyda chwmni technolegau iaith Basgeg, ELHUYAR, rhyw 10 munud lawr y lôn o TKNIKA. Beth sy’n amlwg yma ydi fod amlieithrwydd a chysylltiadau byd-eang yn cael lle canolog yn natblygiad technolegau iaith Basgeg. Mae ELHYUAR yn cyfieithu lot fawr o ddeunyddiau i Fasgeg. Elfen arall o’u gwaith yw creu gwefannau cyfieithu awtomatig, geiriaduron a thermiaduron arbenigol ar-lein, e.e. www.automotivedictionary.net sy’n cynnwys 6 iaith defnyddiol yn economi Gwlad y Basg.

Mae ELHUYAR hefyd yn cynnig gwasanaethau rheoli iaith yn y gweithle i gwmnïau preifat. Yn wreiddiol, dechreuodd y gwaith yn gynlluniau iaith Basgeg ar gyfer pob cwmni unigol (sy’n talu am y gefnogaeth hon). Yn fwy diweddar mae’r gwaith wedi datblygu i fod yn gynlluniau amlieithrwydd gan fod llawer ohonynt yn gweithredu’n rhyngwladol – ac wrth gwrs, mae Basgeg yn un o’r ieithoedd hyn. Yn ôl swyddogion ELHUYAR mae’r cynlluniau hyn yn agor y drws i gwmnïau a sefydliadau na fyddai’n hyrwyddo’r defnydd o’r iaith fel arall.

Mae gennym lot fawr o bethau i gnoi cil arnyn nhw erbyn hyn. Mae angen i ni sicrhau ein bod yn rhannu’r negeseuon gwych rydym wedi eu clywed heddiw. Rydym wedi’n hysbrydoli a’n hysgogi gan yr holl arferion arloesol heddiw. Edrych ymlaen rŵan at weld dysgwyr ôl-16 yn Tolosoldea fory.

Tîm #cymrubasg


Diolch yn fawr i’r tîm #CymruBasg am gyfrannu ar y cyd i’r blogbost, sef: Angharad Mai Roberts, Claire Roberts, Bryn Hughes Parry, Anna Fflur Davies, Branwen Thomas, Caren Efans, Osian Jones, Fflur Rees Jones, Helen Humphreys, Lowri Morgans.

Nol at Ddiwrnod #1

Advertisements

About Claire Roberts

Claire.roberts [a] colegaucymru.ac.uk
This entry was posted in Cymraeg and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Normaleiddio Basgeg mewn addysg – Diwrnod #2

  1. Pingback: Normaleiddio Basgeg mewn addysg – Diwrnod #3 | colegaucymru

  2. Pingback: Normalising the Basque language in education – Day #2 | colegaucymru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s