Busnes mentrus …? Sylwadau ar sicrhau ansawdd prosiect sgiliau ôl-16

Mae ymarferwyr a rheolwyr yn gyfarwydd ag egwyddorion a systemau sy’n sicrhau ansawdd effeithiol mewn sefydliadau. Rydym yn gweithio fel mater o drefn gyda chraffu QA mewnol ac allanol a gyda sefyllfa pob sefydliad ar sut y gall damcaniaethau megis ‘Cyfanswm Rheoli Ansawdd’ neu gwella proses yn cael eu cymhwyso i wahanol gyd-destunau. Gall heriau penodol wrth ddyfeisio a gweithredu strategaeth Sicrhau Ansawdd sy’n gweithio ar gyfer tîm o ymgynghorwyr cyflwyno prosiect Cymru gyfan a ariennir yn gyhoeddus ac yn craffu allanol, gyda cyrhaeddiad ac effaith genedlaethol.

Mae cynnwys a nod y prosiect o’r cychwyn cyntaf yn rhan annatod o’r ffordd y mae’r strategaeth Sicrwydd Ansawdd wedi cael ei sefydlu a’i ddatblygu ymhellach. Yn y bôn, mae’r tîm a ddyfeisiodd y rhaglen – ynghyd â strwythur modiwlaidd ac adnoddau cysylltiedig – er mwyn cefnogi ymarferwyr Addysg Bellach, Dysgu Seiliedig ar Waith a Dysgu Cymunedol i Oedolion wrth weithredu’r TGAU, Bagloriaeth Cymru a Sgiliau Hanfodol newydd. Mae sesiynau hyfforddi gyda staff y sector yn ganolog i greu tasglu o staff medrus i gymryd y rhaglen yn ei blaen a sicrhau ei gynaliadwyedd ym mhob sector.
O ddechrau’r prosiect, ein nodau SA oedd • adnabod a rheoli risg effeithlon • Cynnal safonau • Cysondeb o ran cyflenwi • Mesur effaith Ar y lefel yma o ymgysylltiad cenedlaethol, mae llunio a diweddaru Cofrestr Risg ar lefel prosiect yn hanfodol.  Mae adnabod ac adolygu risgiau sy’n gysylltiedig â rolau a chyfrifoldebau, cyllid, ansawdd a chyflawni yn eitemau agenda gwerthfawr ym mhob cyfarfod tîm. Rhaid i unrhyw brosiect o’r math ac ar y lefel hon asesu a datrys risg yn ffurfiol ac ar y cyd.
Gweithiodd y tîm, ynghyd â chydweithwyr mewn tri grŵp rhanbarthol, i greu adnoddau a chyflwyno sesiynau hyfforddi: gyda phob un ohonynt yn sicrwydd ansawdd. Cafodd adnoddau a deunyddiau newydd eu wirio am ansawdd cyn ei ddefnyddio a chrewyd sampl gynrychioliadol o sesiynau yn amodol ar werthusiad sylwedydd. Mae didueddrwydd yn her er bod y tîm estynedig wedi gwella hyn drwy ddatblygu gwell dogfennaeth a chanolbwyntio ar cynaliadwyedd yn y dyfodol.

Cyflawnwyd darpariaeth gyson drwy graffu’n rheolaidd ar adborth y cyfranogwyr (gan gasglu a’u coladu yn electronig) a’i gydberthynas â data gwerthuso arsyllwr. Fel gydag unrhyw system ar-lein, roedd problemau ond gyda gwelliannau olynol daeth golygu gwell a dadansoddiadau mwy ystyrlon, ac mae adroddiadau ar gael pan fo angen. Roedd mesur effaith gyffredinol yn her – cafodd data meintiol ei hadalw o gofnodion prosiect ac adroddiadau cynnydd a nodwyd cerrig milltir allweddol, ond weithiau roedd y dangosyddion llai diriaethol ac ansoddol a oedd y mwyaf grymus … Rydym yn canolbwyntio ar sut y gallai mynd i’r adael â rhain: mi fydd tystiolaeth tysteb o staff ar bob lefel, datganiadau pwerus mewn adborth, mewnbwn gan ymarferwyr mewn digwyddiadau yn ran fawr yn ein cynhadledd!

I gloi, mae sicrhau ansawdd y prosiect yn wahanol iawn ond eto yn debyg i systemau ac ymarferion y mae’n debyg bod gennych yn eich sefydliadau yn barod. Roedd yn amodol ar yr holl straen gyfarwydd ar amser ac adnoddau ar gael. Roedd sicrhau cofnodi llwyddiannau a’r heriau yn ganolog, ynghyd â chanolbwyntio ar etifeddiaeth y prosiect – gydag ymarferwyr sy’n wybodus, hyderus ac wedi’u grymuso gydag adnoddau i ddelio â her y cymwysterau newydd.

 

 

Advertisements

About Claire Roberts

Claire.roberts [a] colegaucymru.ac.uk
This entry was posted in Skills. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s