Tasglu Prosiect Dysgu Seiliedig ar Waith – Strategaeth ar gyfer cynaliadwyedd

Mae effaith yr Adolygiad Cymwysterau wedi cael ei deimlo ar draws y sector addysg a hyfforddiant ôl-16 yng Nghymru.  Fel ymateb, cafodd rhaglen DPP ColegauCymru ei chynllunio i gefnogi’r holl gydweithwyr sy’n ymwneud â chyflwyno sgiliau – o fewn colegau, Dysgu Oedolion Cymunedol (ACL) neu Dysgu yn y Gwaith (WBL). Mae gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr o Ddysgu Seiliedig ar Waith (WBL) ar y prosiect hwn wedi bod yn arbennig o ddiddorol i aelodau o’r Tîm Prosiect.
Mae camau’r prosiect yn fras fel a ganlyn:

Cam 1 – codi ymwybyddiaeth o’r newidiadau, ennyn barn am sut y gallai asesiad edrych, gan sicrhau clywed lleisiau a gan helpu ymarferwyr i ddeall sut y byddai’r cymwysterau yn gweithio, gwrando ar reolwyr yn gosod allan ymagweddau a nodi newidiadau y byddai angen eu cyflwyno.
Cam 2 – gweithio gyda chydweithwyr o bedwar Sefydliad Dyfarnu a Llywodraeth Cymru ar fireinio’r Egwyddorion Dylunio ac yna dyfeisio, creu a gweithredu canllawiau ar gyfer ymarferwyr a dysgwyr.
Cam 3 – yr agweddau ymarferol ar addysgu, dysgu ac asesu. Treuliwyd llawer o amser yn datblygu dulliau cyflwyno gweithredol gydag elfennau o greadigrwydd a mwynhad er mwyn cael y gorau allan o effaith staff ar eu dysgwyr yn yr amser cyfyngedig sydd ganddynt. Mae hyn yn parhau i fod y pryder unigol mwyaf ar gyfer y sector dysgu seiliedig ar waith.

Aeth staff ar fodiwlau SHC ar Moodle ColegauCymru i gwblhau DPP unigol. Cawsant hefyd fynediad at gyfrif WEST dysgwr er mwyn cynnal profion sgiliau, dadansoddi bylchau a gwella sgiliau – yn union fel y byddai eu dysgwyr. Ond cafwyd yr hwyl go iawn mewn gweithdai ledled Cymru gan edrych ar gynnwys ‘Bod yn Ymarferydd Myfyriol’, ‘Sgiliau Adeiladu Pwnc Benodol’, a ‘Cyflawni Llwyddiant’ – gyda’r ffocws bob amser ar paratoi dysgwyr ar gyfer llwyddiant.
Cam 4 – y dyfodol. Mae cam olaf y rhaglen yn gweld trosglwyddo’r gwaith i gydweithwyr o fewn y sefydliadau sy’n cymryd rhan. Mae’r cyfnodau cynharach wedi dangos effaith gadarnhaol partneriaeth effeithiol yn glir ac felly mae hyn yn ffurfio sail y strategaeth yn y dyfodol. Er mwyn cyflawni’r etifeddiaeth gynaliadwy hwn, hwylusodd Lisa Harris (Cadeirydd Rhwydwaith SHC NTfW) a Tori Edwards (Is-gadeirydd ColegauCymru cyfatebol) cyfarfod tasglu o hyfforddwyr ar 10 Tachwedd 2016 i drafod yr heriau a chytuno ar ffyrdd i symud ymlaen.

Fel yng Nghyfnod 2, bydd y ffocws ar gynnal a datblygu dysgu safon uchel ar gyfer pob dysgwr i’w cefnogi i lwyddo. Unwaith y bydd yn weithredol, bydd y tîm hwn yn hwyluso digwyddiadau yng Ngogledd a De Cymru cyn dilyn i fyny â datblygiadau yn eu sefydliad neu gonsortiwm eu hunain – felly’n sicrhau y bydd staff newydd a staff presennol yn parhau i gael budd o etifeddiaeth y prosiect.

 

Advertisements

About Claire Roberts

Claire.roberts [a] colegaucymru.ac.uk
This entry was posted in Skills. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s