Coffi @ Starbucks

Does dim i guro paned dda yn y bore!  A lle gwell am ymweliad cyntaf y dydd na chwmni Starbucks.  Pan agorodd y Starbucks cyntaf ym marchnad hanesyddol Pike Place, Seattle ym 1971 ei nod oedd gwneud dau beth: rhannu coffi gwych efo ffrindiau a helpu gwneud y byd ychydig yn well.  Mae hyn yr un mor wir i’r cwmni heddiw ag yr oedd bryd hynny.

photo-1

O’r egin bach hwn tyfodd cwmni byd eang sydd ar gornel bob stryd yn ein trefi (a’n colegau) heddiw.  Un siop fechan efo gweledigaeth enfawr – i fod yn fath gwahanol o gwmni. 

Nid Starbucks ydy’r cwmni enfawr cyntaf i ni ymweld ag o yr wythnos hon sy’n gweld y budd o fuddsoddi yn ei staff a datblygu sgiliau trwy bartneriaeth.  Yn gynharach yn yr wythnos, cawsom glywed sut mae Amazon yn gwobrwyo’u gweithwyr sydd wedi bod gyda nhw am fwy na dwy flynedd trwy dalu hyd at 95% o’u ffioedd dysgu ar unrhyw gwrs o’u dewis gyda darparwr allanol, heb ddim gorfodaeth o fod yn dysgu er lles y cwmni.  Y teimlad yw fod galluogi eu gweithwyr i wella eu hunain yn ddiamod o fudd i’r cwmni ac o fudd hefyd i’r gymuned.  Yn achos Starbucks, gwelsom bartneriaeth arloesol efo Prifysgol Talaith Arizona i gynnig i bob un o’i weithwyr sydd wedi gweithio yn y cwmni yn yr UDA am dros 20awr yr wythnos am 3 mis y cyfle i astudio at gwrs gradd a thalu’r costau blynyddol i gyd.  Gall gweithwyr ddewis o dros 60 o gyrsiau gradd ar lein a hynny gyda chefnogaeth tiwtoriaid, mentoriaid ac annogwyr i’w cefnogi i lwyddo. 

Fel cwmni Amazon, mae cwmni Starbucks yn cydnabod fod llwyddiant eu gweithwyr yn elwa eu cwmni yn ogystal a’r gymuned ehanghach.

Ar ol cinio, aethom ymlaen i ymweld a South Seattle College i weld eu canolfan hyfforddi yn Puget Sound.  Mae’r diwydiant morwrol yn un pwysig i Seattle sy’n cyfrannu’n drwm i’r economi ranbarthol a byd-eang.  Mae Diwydiant Morwrol Talaith Washington yn gyfrifol am fwy na 148,000 o swyddi uniongyrchol ac anunionyrchol, a’r rheiny yn swyddi sy’n talu cyflogau da a chynnig cyfleoedd gyrfa amrywiol.  Mae’r cyflog cyfartaledd, cyn buddiannau, i weithwyr yn y diwydiant morwrol oddeutu $70,800.  Mae dros 2,000 o fusnesau morwrol yn Nhalaith Washington, a’r rheiny’n ymrwymo i gynnal amgylchedd, iechyd a hyfywedd hir dymor y gymuned.  Clywsom yn gynharach yn yr wythnos gan Gyngor Datblygu Economaidd Seattle a King County mor bwysig yw cynnal y diwydiant hwn sy’n werth mwy mewn refeniw na’r diwydiant cyfathrebu a thechnoleg er fod nifer y swyddi yn llai.  Er mwyn cyflawni hyn, Washington yw un o’r ychydig daleithiau gydag Arweinydd Sector Morwrol sy’n helpu cydlynu datblygiad y diwydiant. 

 

photo-2

Beth oedd yn drawiadol yn yr ymweliad yma oedd nad oedd dim un llun o long ar unrhyw wal er mai trwsio ac adeiladu llongau enfawr o bob lliw a llun oedd busnes y cwmni yma.  Yr oll oedd i’w weld ym mhobman oedd lluniau pobl.  Yma eto, pobl oedd yn bwysig ac mae cwmni Vigor yn adnabod gwerth y bobl sy’n gweithio yno a bod pawb yn haeddu cyfle.  Doedd dim gofyn mynediad i’r rhaglen hyfforddi gyffrous yma.  Y cyfan oedd y cwmni eisiau ei weld oedd parodrwydd i weithio ac awch i newid eu bywyd.

Mae angen gweithwyr sy’n gymwys ac wedi eu hyfforddi’n dda heddiw er mwyn llenwi swyddi yforu.  I gwrdd a’r galw hwn mae Dociau Diwydiannol Vigor wedi ffurfio partneriaeth gyda Choleg Seattle i ffurfio canolfan hyfforddi – Dosbarth yn y Dociau – i ddiwallu anghenion holl gwmniau morwrol Puget Sound.  Mae’r hyfforddwyr yn weithwyr proffesiynol o’r diwydiant sy’n addysgu’r sgiliau angenrheidiol, gyda’r nod o gryfhau’r diwydiant morwrol a gweithwyr sy’n gymwys ac yn barod i lenwi swyddi mewn diwydiant ffyniannus.

Heb os nag oni bai, dyma esiampl o bartneriaeth preifat-cyhoeddus ar ei orau.  Y diwydiant yn cymryd gwir ddoddordeb yn y gwaith o ddatblygu sgiliau ac yn gyrru’r agenda, gan eu bod yn gweld fod yn rhaid cael gwaed newydd i mewn i’r diwydiant er mwyn goroesi a pharhau’n gystadleuol.  Roedd yma gydnabyddiaeth na fedrai’r diwydiant morwrol gyflawni hyn ar ei ben ei hun a dyna pam fod y berthynas rhwng y coleg a nhw mor lwyddiannus – roedd parch o’r ddwy ochr yn amlwg.

Mae Vigor yn gweld y budd o gydweithio i ddatblygu sgiliau, ond eto er mai nhw yw y prif bartner gyda’r coleg, nid oedd yr hyfforddeion i gyd yn myndi weithio i Vigor.  Eto, roeddem yn gweld buddsoddiad yn y gymuned a’r diwydiant yn ehangach.

O longau i awyrennau wedyn, gydag ymweliad i AJAC – Pwyllgor Rhannu Prentisiaeth Awyrofod.  Mae Talaith Washington yn arwain ar awyrofod a gweithgynhyrchu uwch ac yn gartrefi fwy na 1,350[1] o gwmniau’n gysylltiedig ag awyrofod ac yn cyflogi mwy na 132,500[2] o weithwyr awyrofod gallu uwch.  Ond mae gweithlu sy’n heneiddio, technoleg newydd a galw uwch am gynnyrch yn peri her o safbwynt adeiladu gweithlu ar gyfer y 21ain ganrif a chystadlu mewn economi fyd eang.

Dros y pum mlynedd nesaf, bydd angen dros 7,000 yn fwy o weithwyr awyrofod i gwrdd a’r galw cynyddol hwn.

Ar ol y cynnwrf o fod yn y dociau, roeddem yn ol ar dir mwy gyfarwydd erbyn hyn yn trafod llwyddiannau a phrofiadau ar y ddwy ochr efo prentisiaethau.  Ac i gloi y diwrnod, cawsom gyfle i weld chwip o lori yn llawn offer er mwyn hybu prentisiaethau.  Byddai hon ychydig yn rhy fawr ar gyfer troeadau yr A470 ond roedd y cysyniad yn un oeddem ni’n ei hoffi.

Y cwestiwn mawr ydy a yw hyn yn nodweddiadol o’r rhan fwyaf o fusnesau yn y rhan yma o’r byd a beth yw’r rheswm am hyn?  Dywedodd Veronica o gwmni Vigor, fod pobl yn y rhan hwn o’r byd yn dueddol o fod efo mwy o ddiddordeb mewn datlbygu pobl, eu lles, yr amgylchedd, a’u bod yn dueddol o fod yn fwy creadigol ac arloesol.  Ond hefyd, eu bod yn hoff o roi yn ol i gymdeithas.

Mae’n debyg fod gwersi pwysig i ni i gyd yn hyn o beth.

Rhaid diolch unwaith eto heddiw i Jenna am ein tywys trwyr ddiwrnod prysur a hir mor drefnus a disymwth.  Mae trefnu cymaint o brofiadau da mewn un wythnos yn dipyn o gamp – mae’r agwedd gallu gwneud yn amlwg yn hyn hefyd!

Tim #ArloesiAB

[1] ChooseWashingtonState.com

[2] Aerospace Manufacturing Skills 2013 Annual Report developed by Washington’s Workforce Training and Coordinating Board

Advertisements

About Claire Roberts

Claire.roberts [a] colegaucymru.ac.uk
This entry was posted in Skills. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s