Erasmus+ Catalonia 2017 #ArloesiAB

Llun Blog #1Wel am ddiwrnod cyntaf i’r ymweliad yng Nghatalonia! Ar ôl crwydro strydoedd Barcelona ac ymgais aflwyddiannus i fynd ar y bws, derbynion ni gyfarwyddiadau i fynd ar y Metro. Dau drên ar y Metro’n ddiweddarach, cyrhaeddon ni ardal breswyl lle mae adeilad eithaf plaen y Llywodraeth (Department d’Ensenyament) yn cuddio y tu ôl i gyfoeth o goed palmwydd a deiliant bendigedig.

 Cafwyd croeso cynnes iawn gan Maria Pascual sy’n gyfrifol am ein hymweliad drwy’r wythnos. Mae Maria’n gweithio i’r Llywodraeth a hefyd yn dysgu, gelwir y rôl yma yn ‘Gynghorwyr Technegol’. Yn ystod ei chyflwyniad egnïol a difyr, dysgon ni fod gan Gatalonia system addysg alwedigaethol ddeuol (Dual System) lle mae myfyrwyr yn derbyn eu haddysg drwy dreulio cyfnod o amser yn y Coleg a chyfnodau hir mewn sefydliad gwaith. Mae’r system yn un eithaf newydd ac maen nhw wedi cynyddu nifer y myfyrwyr ar gyrsiau o’r fath o 590 yn ystod 2012-13 i 7809 yn 2016-17. Mae’r cwmnïau sy’n cynnig y profiad gwaith yn cael eu hasesu gan y Llywodraeth i sicrhau eu bod yn addas ac o safon uchel i ddarparu’r SGILIAU a’r IAITH (gweithredu drwy’r Gatalaneg) i’r myfyrwyr. Darperir addysg drwy gyfrwng y Gatalaneg yn y colegau ac felly mae ganddynt bwyslais ar ddysgu ieithoedd tramor (Saesneg, Ffrangeg ac Almaeneg) er mwyn paratoi unigolion ar gyfer byd gwaith byd-eang a chystadleuol.

 Mae 7.5 miliwn o bobl yn byw yng Nghatalonia gyda 10 miliwn yn siarad yr iaith ar draws y byd. Nodwyd nad bod yn iaith leiafrifol yw’r broblem ond yn hytrach, y ffaith bod yr iaith yn cael ei ymyleiddio gan nad oes ganddi statws swyddogol.

 Diddorol iawn oedd clywed bod y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Sbaeneg yn cael ei gymryd yn ganiataol ac felly does dim angen rhoi pwyslais ar ddysgu’r iaith hon i’r myfyrwyr (gan ei fod yn cael ei ddysgu fel pwnc drwy’r addysg orfodol – 6 – 16 oed). Mae Sbaeneg yn iaith fwyafrifol ac felly’n naturiol mae plant a phobl ifanc yn cael eu trochi ynddi. Rhoddir y pwyslais, felly ar y Gatalaneg ac ieithoedd tramor eraill.

 “The power of the Spanish language is huge in comparison to the Catalan language… so the power of the Spanish language is obvious… the language that we have to protect is still Catalan because many people who don’t have Catalan as the home language, the only place they can learn Catalan is in school” (Monica Pereña Perez, Swyddfeydd Llywodraeth Catalonia, Barcelona, 9 Mai 2017)

 At hynny, mae gan y Llywodraeth bolisi fod raid i unigolion sy’n dymuno bod yn weision sifil ac yn athrawon (ar bob lefel) yn y system addysg gyhoeddus hyfedredd lefel C1 o’r iaith Gatalaneg. Felly, os nad ydynt yn gallu dangos y sgiliau hynny ar y fframwaith ieithyddol Ewropeaidd, yna does dim modd iddynt fedru gweithio yn y rhan fwyaf o’r sector gyhoeddus. Rhoddir pwyslais sylweddol ar hyfforddi athrawon i allu cyflwyno’u pynciau drwy gyfrwng y Gatalaneg ac i arbenigo’n llwyr gyda’r wybodaeth alwedigaethol ddiweddaraf yn eu meysydd pwnc. Mae athrawon hefyd yn derbyn cefnogaeth ar gyflwyno pwnc arbenigol (e.e. mathemateg) drwy ddulliau dysgu ail-iaith er mwyn gallu diwallu’r ystod o anghenion ieithyddol yn y dosbarth a thrwy ddefnyddio’r iaith Gatalaneg yn unig. Cafwyd y teimlad llwyr o flaengarwch ac arloesedd wrth osod polisïau ieithyddol cadarn sy’n rhoi’r Gatalaneg gyntaf ac sy’n ymwreiddio i holl bolisïau’r Llywodraeth.

 Mae’r Llywodraeth yn pwysleisio diwydiannau lleol a’n cynllunio’r cwricwlwm i adlewyrchu anghenion cymdeithasol diwydiannol a thechnolegol. Rhan ganolog o’r cynllunio hyn yw darparu’r addysg drwy gyfrwng y Gatalaneg a chyflwyno ieithoedd tramor eraill.

 Cafwyd cinio blasus yn ffreutur y Llywodraeth lle roedd trafodaethau a sgyrsiau brwd am yr hyn a glywyd yn ystod y bore. Cafwyd lot fawr i gnoi cil arno ac roedd cymariaethau’n cael ei wneud, yn naturiol, a’r hyn sy’n digwydd yng Nghymru gan greu ymdeimlad nad ydym, efallai, yn derbyn arweiniad polisi a gwleidyddol ddigon cryf.

Ar ôl cinio, ymwelon ni ag Ysgol Alwedigaethol sy’n arbenigo mewn pum maes cwricwlwm (diwydiannau masnach ryngwladol, trafnidiaeth a logisteg, marchnata, cynorthwywyr gwerthiant ac optegwyr), Institut Joan Brossa yn ninas Barcelona. Mae’r ysgol yn cynnig darpariaeth sy’n cael ei dargedu’n benodol a’n cael ei arwain gan Tatiana Soler Pastor a roddodd cyflwyniad arbennig i’r grŵp. Mae Tatiana’n cydlynu’r ddarpariaeth alwedigaethol yn yr ysgol ond hefyd yn dysgu ym meysydd masnach, marchnata a gwerthiant. Roedd hi’n siarad am ei methodoleg benodol o ddysgu mewn gwahanol ieithoedd gan gynnwys Catalaneg, Sbaeneg a Saesneg. Diddorol iawn oedd clywed am y pwyslais ar sgiliau Catalaneg gan gyflogwyr ac felly mae’n rhaid i’r myfyrwyr ddatblygu iaith Gatalaneg a Saesneg technegol sy’n benodol i’w maes. Mae gan yr iaith Gatalaneg fri ymysg cyflogwyr sy’n gosod statws ac sy’n annog dysgwyr i barhau i ddatblygu eu sgiliau. Cafwyd cyflwyniad ac ymweliad i ystafelloedd dosbarth/lab optegydd a datblygwyd perthnasau rhwng unigolion o Gymru a’r athrawon yn yr ysgol, dyma’r budd anferthol o brosiectau Erasmus

Amlinellwyd ieithoedd fel offeryn i gynorthwyo’r broses dysgu sy’n cefnogi’r tiwtor a’r dysgwr i ddod yn arbenigwyr yn eu maes. Mae amlieithrwydd yn rhan annatod a naturiol o’r ddarpariaeth alwedigaethol sy’n teimlo mor wahanol i’r hyn sy’n digwydd yng Nghymru lle rydym, efallai, yn rhoi gormod o bwyslais ar yr elfennau technegol o’r iaith Gymraeg (yn enwedig y gramadeg!).

 Diwrnod cyntaf hynod o fuddiol a diddorol, er ychydig yn hir! Mae’r grŵp yn edrych ymlaen at ymlacio heno cyn dechrau arni eto bore fory gydag ymweliad i Institut Carles Vallbona.

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Advertisements

About Claire Roberts

Claire.roberts [a] colegaucymru.ac.uk
This entry was posted in Skills. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s