Erasmus+ Catalonia Diwrnod #2

Llun blog 2

Ar ôl noson dda o gwsg a brecwast blasus cerddodd y grŵp tuag at y Metro i gwrdd â Maria yn y ddinas. Roedd grŵp o 22 ymwelwyr ar drafnidiaeth gyhoeddus yn olygfa werth gweld. Ymweliad heddiw oedd i ysgol/coleg galwedigaethol ‘Institut Carles Vallbona’ yn ardal Granollers oedd wedi’i leoli tua awr o’r ddinas ar y trên.

Nod yr ymweliad oedd clywed mwy gan y sefydliad addysgiadol am integreiddio amlieithrwydd o fewn y cwricwlwm er mwyn normaleiddio dysgu ieithoedd. Ardal gyda diwydiant cemegol oedd hwn, gyda rhai cyrsiau yn cyfateb i’r angen am y sgiliau penodol yma.

Cafwyd croeso cynnes gan y Pennaeth ond y staff a’r myfyrwyr oedd gyda’r gorchwyl o roi trosolwg o’r gwaith arloesol o ran dysgu iaith.

Diffiniad o amlieithrwydd yng Nghatalonia yw’r gallu i gyfathrebu mewn Catalan, Sbaeneg a Saesneg fel ieithoedd craidd, gyda’r tri yma yn cael tair awr yr wythnos yr un. Maent yn cyflwyno ieithoedd arall gan gynnwys Almaeneg a Ffrangeg. Er iddynt ddangos eu hymwybyddiaeth o’r iaith Gymraeg drwy ddefnyddio geiriau Cymraeg does dim Cymraeg ar y cwricwlwm eto!

Mae’n amlwg fod prosiectau yn arf cryf i atgyfnerthu Sgiliau ieithyddol a dealltwriaeth o amlieithrwydd fel sgil cyfathrebu a chyflogadwyedd. Roedd pob prosiect yn cynnwys partner gyda gwledydd tramor eraill, nail ai trwy ymweld neu’ e-twinning (e-efeillio). Yn sicr mae cyfle yma i golegau o Gymru.

Cafwyd cyflwyniad arbennig o ysbrydoledig gan fyfyrwyr 15 oed yn Saesneg clir a rhugl (eu trydedd iaith). Amlygodd y myfyrwyr fod cael mwy nag un iaith yn galluogi nhw i gael mynediad at ddysgu ieithoedd eraill, oedd o ganlyniad yn cyfoethogi eu bywydau. Teimlad y myfyrwyr oedd bod iaith yn rhan o’u Diwylliant, efallai tebyg i’r dywediad Cymraeg ‘Heb iaith heb genedl’. A yw myfyrwyr Cymru o’r un farn ac yn teimlo’r un balchder tuag at eu hiaith? Ac os ddim pam??

Beth oedd yn amlwg oedd nad dysgu iaith yn unig oeddent ond dysgu pwnc drwy’r iaith sy’n bwysig i roi cyd-destun fwyaf priodol.

Roedd tebygrwydd i’w cynllun trochi mewnfudwyr ‘Cynllun Croeso’ i’n trefn ESOL gartref.  Y gwahaniaeth oedd eu bod yn trochi yn Catalan ac nid Sbaeneg a ninnau dal yn canolbwyntio ar y Saesneg a dim yn cyflwyno’r Gymraeg I newydd ddyfodiaid.

Ymwelon ni a’r dosbarthiadau marchnata, busnes, technoleg gwybodaeth ac iaith lle clywsom (yn Saesneg clir) am eu profiadau o ddysgu a defnydd o ieithoedd. I raddau redden yn synnu am ein cwestiynau, gan fod siarad tair iaith yn elfen naturiol o’u bywyd yn yr ysgol/coleg sy’n ganlyniad o ddeddfu call a chadarn ers 1983.

Er mwyn cnoi cil aethom draw i fwyty Eidalaidd a chael gwledd o fwyd gyda Maria o’r Llywodraeth sy’n edrych ar ein hola a Olga o’r coleg.

Yn dilyn cinio cafwyd cyflwyniad gan Olga o’r coleg ar y system addysg a chwricwlwm yr ysgol/ coleg. Mae’r ddarpariaeth yn cynnwys addysg orfodol, ysgol alwedigaethol, yr ysgol dechnegol a darpariaeth addysg uwch o dan un to.

Roedd y negeseuon yn adlais o ddoe, a hynny fod colegau sy’n canolbwyntio ar feysydd penodol yn sicrhau llwyddiant a swyddi i’w myfyrwyr yn y pendraw. Darpariaeth CAMPUS (SMART) a phenodol at anghenion y farchnad lafur yw’r ateb. Mae’r gallu i ddefnyddio tair iaith mewn addysg orfodol ac addysg alwedigaethol yn hanfodol.

Er mwyn tystio’r hyn a glywyd, cyflwynodd myfyriwr technoleg gwybodaeth addysg uwch oedd gyda mamiaith Arabeg, sut oedd ganddo bum iaith o ganlyniad i system addysg Catalonia oedd yn cofleidio amlieithrwydd. Teimlodd yn freintiedig o fod yn Gatalaneg gan fod hi’n wlad oedd yn hyrwyddo, hybu a gweithredu polisïau ieithyddol cadarn ac ysbrydoledig.

Wrth i ni adael y coleg, death teimlad o genfigen dros rhai ohonom, gan fod Catalan yn wlad lle mae ieithoedd yn goroesi ac nid yn cystadlu gyda’i gilydd. Wrth i ni gyd ganu Ein Wlad Fy Nhadau i ddiolch iddynt am y croeso, death teimlad o falchder i ni hefyd dros ein hiaith a’n gwlad. O bydded i’r hen iaith barhau (a thyfu!)……..

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Advertisements

About Claire Roberts

Claire.roberts [a] colegaucymru.ac.uk
Gallery | This entry was posted in Skills. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s