Erasmus+ Catalonia Diwrnod 3 – #ArloesiAB

Llun blog 3

Cychwyn cynnar  am 7.45m i’r trydydd diwrnod o’r daith i Gatalonia  gan ein bod yn gadael y ddinas a dal trên i Vic, yn ardal Osona. Roedd Maria eisoes ar y trên felly roedd yn hynod bwysig i ni fod ar amser. Wrth deithio drwy’r mynyddoedd, daeth y glaw a newid i’r dirwedd wrth i ardaloedd diwydiannol ein croesawu. O weld hynny disgwyliom weld dinas ddiwydiannol lwydaidd. Cerddon i’r coleg yn y glaw trwm ond pleser oedd cyrraedd adeilad hardd a chael croeso i’r brenin gan y Pennaeth Cristòfol Estrella i Padilla. 

Cyflwynodd Cris ar eu strwythur, meysydd cwricwlwm a’r gwaith holl bwysig ar symudedd. Cyn mynd am daith o amgylch y coleg sy’n cynnwys 1400 o ddysgwyr a 125 o staff, cyfeiriodd at y meysydd mae’r coleg yn eu darparu sef; Busnes a rheolaeth, marchnata, trydaneg ac electroneg, gosod a chynnal, cemeg, ac iechyd.

Hefyd, pwysleisiodd Cris y balchder sydd gennant at yr iaith Catalan wrth esbonio bod pob dim yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Catalan.

Mae nifer y cyrsiau yn ddeuol sy’n golygu fod modiwlau craidd sy’n gyffredin ac felly mae’n bosib cyflawni dau gwrs dros dair blynedd yn lle pedwar. Mae myfyrwyr a chyflogwyr yn hoff o hyn. Mae hyn yn cefnogi eu system arloesol o symudedd a ddechreuodd yn 1992. Mae eisoes 37 partner o dramor gan y coleg, sy’n dyst i’r gwaith da gan Cris a’r tîm.

Wrth i ni grwydro o amgylch y coleg, daeth mwy o wybodaeth gan Cris ar bwysigrwydd profiadau go-iawn  yn ogystal â gweld nifer o stafelloedd pwrpasol gyda’r offer ymarferol o’r byd gwaith. Gwelom ni archfarchnad, fferyllfa,  glanheuwydd deintyddol, ward mamolaeth, ystafell brys, storfa adeiladwaith gyda wagon fforch godi (‘forklift’).  Er mwyn cynnig y profiad realistig o’r gweithle, mae’r coleg, llywodraeth Catalonia a chwmnïau wedi buddsoddi mewn cyfleusterau proffesiynol cyn i’r myfyrwyr mynd allan i’r gweithle.

Soniodd Cris fod diweithdra yn yr ardal yn 0%, a bod hi’n anodd dod o hyd i ddigon o ddysgwyr i lenwi’r swyddi penodol yn yr ardal. Clywon fod hyfforddiant galwedigaethol yng Nghatalonia yn cyfateb anghenion rhanbarthol cyflogwyr lle bod swydd i bawb sy’n cael eu hyfforddi.

Mae’n holl bwysig i Institut de Vic i gynnig prosiectau symudedd i: astudio; mynd ar brofiad gwaith; symudedd deuol; a symudedd staff, er mwyn ehangu sgiliau, profiadau ac ymwybyddiaeth o hyn sy’n digwydd o fewn wledydd a chwmnïau partner.

I gloi sesiwn y bore gwyliom ni fideo marchnata o ddinas Vic hynod drawiadol a wnaeth arddangos hanes a diwylliant y ddinas. Fe dywysodd Cris ni o gwmpas y ddinas hardd hon wrth ddangos yr hen a’r newydd.

Cawsom ginio traddodiadol yr ardal gyda chyfle i rwydweithio cyn mynd ymlaen at sesiwn y prynhawn.

Cerddon am ddeg munud tuag at ffatri gyntaf y prynhawn sef ffatri bwyd rhewedig o’r enw Fferer. Yna, cawsom gyflwyniad difyr am hanes cwmni teuluol sydd wedi ehangu dros y 92 flynedd o’i fodolaeth, o fod yn gwmni lleol i fod yn gwmni hollol ryngwladol.  Mae natur ryngwladol y cwmni wedi cael effaith ar yr iaith a ddefnyddir o ddydd i ddydd. Bellach, defnyddir Sbaeneg a Saesneg gan y cwmni wrth gyfathrebu yn gyhoeddus, ond braf iawn oedd clywed bod y gweithwyr yn defnyddio Catalan yn fewnol.

Uchafbwynt yr ymweliad oedd y profiad o rewi yn y rhewgell a gweld llawr y ffatri lle mae dysgwyr y coleg yn gweithio fel rhan o’u symudedd deuol. Doedd ein dillad haf ni ddim yn addas i’r tymheredd rhewedig. Doedden ni ddim wedi trefnu hyn yn rhy dda!

Ymlaen â ni at neuadd breswyl yr oedd Cris mor falch o ddangos i ni, sydd ar gyfer dysgwyr a staff symudedd. Yr oedd yna fflatiau deniadol a chyffyrddus dros y pum llawr gyda golygfeydd dros yr holl ddinas.

Cyn gadael Vic yr oedd yna gyfle am ymweliad olaf i ffatri selsig draddodiadol Catalonia o’r enw Casa Riera Ordeix. Erbyn hyn, dyma’r unig gwmni o’r fath sydd wedi parhau i gynhyrchu selsig yn yr un modd, ac yn yr un lleoliad â phan y’i sefydlwyd yn y 1800au.

Unwaith eto, dyma gwmni teuluol arall sydd gyda chweched genhedlaeth yn rhedeg y cwmni trwy gyfrwng y Catalan. Gan mai nhw yw’r unig gwmni o’r fath erbyn hyn maent wedi manteisio ar y cyfle i agor eu drysau i dwristiaid er mwyn rhannu’r grefft wrth gynnig yr ymweliadau i dwristiaid Sbaeneg, Ffrangeg, Saesneg, ac wrth gwrs Catalaneg.

Hyfryd oedd cael y cyfle i flasu a phrynu’r cynnyrch unigryw hwn.

Diolchwn i Cris am drefnu a threulio’r holl ddiwrnod gyda ni fel ymwelwyr. Sylwyddolwn, gan ei fod yn bennaeth ar ysgol fawr brysur, bod hyn wedi bod yn ymroddiad mawr ar ei ran.

Ar ôl bod wrthi am bron 14 awr gyda phrofiadau anhygoel yn ystod y dydd, roedd ein noson olaf yn gyfle gwych i drafod uchafbwyntiau dros swper Eidalaidd bendigedig ger ein gwesty ym Marcelona.

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Advertisements

About Claire Roberts

Claire.roberts [a] colegaucymru.ac.uk
This entry was posted in Skills. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s