Erasmus+ Catalonia Diwrnod 4 (y diwrnod olaf) – #ArloesiAB

llun diwrnod 4

Mae wythnos ysbrydoledig a phrysur iawn yn dod i ben gyda’n hymweliad olaf fel rhan o’n taith fythgofiadwy i Gatalunya. Aethom i ymweld â Institut de Nautica de Barcelona y bore ma, sydd wedi ei leoli wrth y dŵr mewn adeilad newydd a thrawiadol. Mae’r coleg yn arbenigo mewn cyrsiau morwrol o chwaraeon dŵr i adeiladu a chynhaliaeth cwch. Mae 316 o ddisgyblion ol-16 sydd yn disgyn yn bennaf o fewn y drefn ddeuol. Fel sy’n wir am y colegau eraill yma, mae pwyslais mawr ar gymhwyso sgiliau ymarferol mewn cwmni/gweithle. Mae’r coleg wedi cynyddu’r nifer o oriau mewn gweithle o 365awr dros gyfnod y cwrs i 1000 o oriau.

 Mae’r dysgwyr yn cwblhau eu hastudiaethau drwy gyfrwng Catalan gyda rhywfaint o Sbaeneg. Mae Saesneg yn cael ei gyflwyno fel 3ydd Iaith er mwyn ymateb i’r galw yn y gweithle am siaradwyr Saesneg. Mae’r diwydiant morwrol yn un rhyngwladol iawn ac mae galw mawr am staff amlieithog. 

Esboniodd Xavier Cuerpo, Pennaeth Ieithoedd Institut de Nautica de Barcelona, fod y dysgwyr i gyd yn derbyn gwersi Saesneg ychwanegol ac hefyd mae rhai unedau galwedigaethol yn cael eu dysgu drwy gyfrwng y Saesneg er mwyn rhoi cyfle i gymhwyso Saesneg o fewn amgylchedd technegol. Esboniodd hefyd fod y dysgwyr yn cael fwy o drafferth gyda geiriau technegol drwy gyfrwng y Saesneg nag iaith sgwrsio. Mae hyn wrth gwrs yn wir am ein siaradwyr a dysgwyr Cymraeg. Y mwyaf yw’r cyfleoedd i ddefnyddio a chymhwyso iaith yna’r gorau yw’r canlyniadau. Mae dysgwyr yma yn gwneud hyn drwy waith prosiect ymhlith ffyrdd eraill. Mae pwyslais mawr ar gefnogi a hyfforddi athrawon i ddefnyddio ieithoedd gwahanol, fel Saesneg. Mae uwch reolwyr yn ysgogi ac yn gwneud hi’n hawdd i staff ddysgu Saesneg fel y gallant ddysgu rhai unedau trwy’r Saesneg. Teimlodd y grŵp bod angen ymrwymiad fel hyn gyda’r Gymraeg er mwyn cynyddu’r nifer o staff sy’n gallu dysgu’n ddwyieithog  neu yn Gymraeg. Mae llawer o gefnogaeth yn cael ei roi i staff wrth ddefnyddio technoleg wrth ddatblygu sgiliau ieithyddol o fewn cyd-destun galwedigaethol. Mae Xavier hefyd yn cefnogi staff i greu adnoddau dwyieithog, fel mae y rhan fwyaf ohonom ni y gwneud o ddydd i ddydd. Rydym yn fwy sicr nag erioed bod angen cyflwyno’r Gymraeg o fewn holl gyrsiau TAR er mwyn galluogi pob athro i gyflwyno’n ddwyieithog i ryw raddau.

 Mae Xavier yn wych ar ddefnyddio technoleg a dulliau rhyngweithiol o ddysgu iaith a gwneud gwersi yn hwyliog ar gyfer ei ddysgwyr. Dangosodd sut gellir defnyddio dominos geirfa a’r safle Thinklink sy’n caniatáu i ddysgwr gysylltu geirfa ieithyddol gyda lluniau galwedigaethol penodol. Roedd gennym ddiddordeb mawr yn yr arf Present.me sy’n galluogi dysgwyr a staff i greu cyflwyniadau mewn unrhyw iaith o gartref. Mae hyn yn helpu i wella hyder yn raddol nes mae’r unigolyn yn barod i gyflwyno mewn person. Rhywbeth diddorol iawn i arbrofi gydag ar ôl dychwelyd i’n colegau. Mae gan Xavier tomen o frwdfrydedd am ddysgu ac addysgu iaith ac mae wedi ein hysgogi ni i ddefnyddio dulliau newydd yn ein colegau.

 Cawsom ymweliad byr a’r gweithdy adeiladu a chynhaliaeth cwch ble mae’r dysgwyr yn perffeithio eu crefft wrth ymarfer eu sgiliau iaith. Am leoliad, reit wrth y dŵr!

 Ar ôl cerdded ar hyd y traeth yn yr haul cawsom bryd bwyd olaf gyda’n gilydd, mewn bwyty bwyd mor ble roedd yn rhaid ffarwelio a Maria, ein gwesteiwr gwych am yr wythnos. Mae’n wir i ddweud fod pawb wedi eu hysbrydoli, wedi blino ac yn teimlo bach yn drist fod y profiad yn dod i ben. Am griw gwych o bobol gweithgar, llawn egni a phositif sy’n barod i weithredu rhai o’r pethau newydd sydd wedi cael eu dysgu’r wythnos yma gan ein gwesteion arbennig.

Gwariwyd ein horiau terfynol yn ymweld â rhai o olygfeydd prydferth Barcelona a chael amser i werthuso’r wythnos a thrafod syniadau i gydweithio ar ôl dychwelyd i’n colegau.

Diolch Erasmus+ am brofiad bythgofiadwy, gan obeithio bydd cyfleoedd symudedd i staff a dysgwyr yn parhau ar ôl Brexit.

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

About Claire Roberts

Claire.roberts [a] colegaucymru.ac.uk
This entry was posted in Skills. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s