Erasmus+ Catalonia Diwrnod 4 (y diwrnod olaf) – #ArloesiAB

llun diwrnod 4

Mae wythnos ysbrydoledig a phrysur iawn yn dod i ben gyda’n hymweliad olaf fel rhan o’n taith fythgofiadwy i Gatalunya. Aethom i ymweld â Institut de Nautica de Barcelona y bore ma, sydd wedi ei leoli wrth y dŵr mewn adeilad newydd a thrawiadol. Mae’r coleg yn arbenigo mewn cyrsiau morwrol o chwaraeon dŵr i adeiladu a chynhaliaeth cwch. Mae 316 o ddisgyblion ol-16 sydd yn disgyn yn bennaf o fewn y drefn ddeuol. Fel sy’n wir am y colegau eraill yma, mae pwyslais mawr ar gymhwyso sgiliau ymarferol mewn cwmni/gweithle. Mae’r coleg wedi cynyddu’r nifer o oriau mewn gweithle o 365awr dros gyfnod y cwrs i 1000 o oriau.

 Mae’r dysgwyr yn cwblhau eu hastudiaethau drwy gyfrwng Catalan gyda rhywfaint o Sbaeneg. Mae Saesneg yn cael ei gyflwyno fel 3ydd Iaith er mwyn ymateb i’r galw yn y gweithle am siaradwyr Saesneg. Mae’r diwydiant morwrol yn un rhyngwladol iawn ac mae galw mawr am staff amlieithog. 

Esboniodd Xavier Cuerpo, Pennaeth Ieithoedd Institut de Nautica de Barcelona, fod y dysgwyr i gyd yn derbyn gwersi Saesneg ychwanegol ac hefyd mae rhai unedau galwedigaethol yn cael eu dysgu drwy gyfrwng y Saesneg er mwyn rhoi cyfle i gymhwyso Saesneg o fewn amgylchedd technegol. Esboniodd hefyd fod y dysgwyr yn cael fwy o drafferth gyda geiriau technegol drwy gyfrwng y Saesneg nag iaith sgwrsio. Mae hyn wrth gwrs yn wir am ein siaradwyr a dysgwyr Cymraeg. Y mwyaf yw’r cyfleoedd i ddefnyddio a chymhwyso iaith yna’r gorau yw’r canlyniadau. Mae dysgwyr yma yn gwneud hyn drwy waith prosiect ymhlith ffyrdd eraill. Mae pwyslais mawr ar gefnogi a hyfforddi athrawon i ddefnyddio ieithoedd gwahanol, fel Saesneg. Mae uwch reolwyr yn ysgogi ac yn gwneud hi’n hawdd i staff ddysgu Saesneg fel y gallant ddysgu rhai unedau trwy’r Saesneg. Teimlodd y grŵp bod angen ymrwymiad fel hyn gyda’r Gymraeg er mwyn cynyddu’r nifer o staff sy’n gallu dysgu’n ddwyieithog  neu yn Gymraeg. Mae llawer o gefnogaeth yn cael ei roi i staff wrth ddefnyddio technoleg wrth ddatblygu sgiliau ieithyddol o fewn cyd-destun galwedigaethol. Mae Xavier hefyd yn cefnogi staff i greu adnoddau dwyieithog, fel mae y rhan fwyaf ohonom ni y gwneud o ddydd i ddydd. Rydym yn fwy sicr nag erioed bod angen cyflwyno’r Gymraeg o fewn holl gyrsiau TAR er mwyn galluogi pob athro i gyflwyno’n ddwyieithog i ryw raddau.

 Mae Xavier yn wych ar ddefnyddio technoleg a dulliau rhyngweithiol o ddysgu iaith a gwneud gwersi yn hwyliog ar gyfer ei ddysgwyr. Dangosodd sut gellir defnyddio dominos geirfa a’r safle Thinklink sy’n caniatáu i ddysgwr gysylltu geirfa ieithyddol gyda lluniau galwedigaethol penodol. Roedd gennym ddiddordeb mawr yn yr arf Present.me sy’n galluogi dysgwyr a staff i greu cyflwyniadau mewn unrhyw iaith o gartref. Mae hyn yn helpu i wella hyder yn raddol nes mae’r unigolyn yn barod i gyflwyno mewn person. Rhywbeth diddorol iawn i arbrofi gydag ar ôl dychwelyd i’n colegau. Mae gan Xavier tomen o frwdfrydedd am ddysgu ac addysgu iaith ac mae wedi ein hysgogi ni i ddefnyddio dulliau newydd yn ein colegau.

 Cawsom ymweliad byr a’r gweithdy adeiladu a chynhaliaeth cwch ble mae’r dysgwyr yn perffeithio eu crefft wrth ymarfer eu sgiliau iaith. Am leoliad, reit wrth y dŵr!

 Ar ôl cerdded ar hyd y traeth yn yr haul cawsom bryd bwyd olaf gyda’n gilydd, mewn bwyty bwyd mor ble roedd yn rhaid ffarwelio a Maria, ein gwesteiwr gwych am yr wythnos. Mae’n wir i ddweud fod pawb wedi eu hysbrydoli, wedi blino ac yn teimlo bach yn drist fod y profiad yn dod i ben. Am griw gwych o bobol gweithgar, llawn egni a phositif sy’n barod i weithredu rhai o’r pethau newydd sydd wedi cael eu dysgu’r wythnos yma gan ein gwesteion arbennig.

Gwariwyd ein horiau terfynol yn ymweld â rhai o olygfeydd prydferth Barcelona a chael amser i werthuso’r wythnos a thrafod syniadau i gydweithio ar ôl dychwelyd i’n colegau.

Diolch Erasmus+ am brofiad bythgofiadwy, gan obeithio bydd cyfleoedd symudedd i staff a dysgwyr yn parhau ar ôl Brexit.

Advertisements

About Claire Roberts

Claire.roberts [a] colegaucymru.ac.uk
This entry was posted in Skills. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s