Diwrnod 1 – Taith Erasmus+ i Denmarc Day 1 – Erasmus+ Trip to Denmark

Please scroll down for English.

Ar ôl diwrnod o deithio ddoe, rydym yn deffro i olau dydd yn nhref hardd Sonderborg, Denmarc. Y ffocws ar gyfer yr ymweliad yw archwilio cyflwyno sgiliau lefel uwch (lefelau 3 – 5) mewn lleoliad galwedigaethol a’r cyfraniad y mae’r diwydiant yn ei wneud wrth ddatblygu gweithlu sy’n addas at bwrpas.
Dechreuodd Lene o EUC Syd, (ein partner am yr ymweliad) gyda thaith o gwmpas y coleg a chawsom argraff ar unwaith o’r natur agored a glan sy’n cael eu trosglwyddo i’r mannau dysgu ac addysgu. Roedd yr amgylchedd hwn yn cael effaith amlwg ar y dysgwyr, oedd yn amlwg yn parchu’u hamgylchedd o fewn y dosbarth ac ar adegau egwyl. Atebodd y dysgwyr ein cwestiynau yn wybodus a chwrtais yn Saesneg a phwysleisiodd Lene y pwysigrwydd o rymuso dysgwyr fel unigolion.
Daeth cinio blasus am 1130, mae pethau’n digwydd yn gynharach yn Nenmarc! Ac yn dilyn y cinio cyflwynwyd sesiwn ddiddorol ar sut mae’r coleg yn ymgysylltu â chyflogwyr a’u defnydd o’r gronfa ddata cenedlaethol o gwmnïau i nodi lleoliad prentisiaid ledled Denmarc.
Roedd ein sesiwn olaf yn ymweld â Hotel Comwell lle siaradodd Claus, y Prif Gogydd ag angerdd am ei gred yn y system brentisiaeth a’i ddysgwyr.
Yn ôl yn y neuadd/hostel, fe wnaethom adlewyrchu fel grŵp o 16 ar ganfyddiadau’r diwrnod a chytunwyd bod yna debygrwydd a gwahaniaethau sylweddol. Mewn gwlad lle mae pobl yn talu treth o 51%, does dim rhyfedd. Heriodd Iestyn, Prif Weithredwr ColegauCymru y grŵp i nodi sut y byddwn yn rhoi’r wybodaeth a gasglwyd o ddiwrnod 1 ar waith. Dyma rai enghreifftiau; Gwneud ymdrech i gysylltu gyda chyflogwyr i nodi cyfleoedd cydweithredol; creu cyfrifoldebau cliriach ar gyfer partneriaethau a rôl y cyflogwyr ac addysg wrth hyfforddi prentisiaethau; adolygu ansawdd y lleoliadau gwaith; sicrhau bod cydbwysedd rhwng theori ac ymarfer; cyhoeddi a dathlu llwyddiant AB a chreu diwylliant ac amgylchedd glân.
Wrth i’r ymgynghoriad technegol ar gyfer PCET gael ei lansio yng Nghymru heddiw, rydym yn awyddus i gael cipolwg ar gydweithrediad AU ac AB Daneg yn rhaglen yfory.
Os hoffech wybod mwy am ein canfyddiadau a chasgliadau o’r daith, cysylltwch â Claire.roberts@coleagucymru.ac.uk.

English

After a day’s travelling yesterday, we awoke to daylight in the pretty town of Sonderborg, Denmark. The focus for the visit is to explore the delivery of higher level skills (levels 3 – 5) in a vocational setting and the contribution that industry makes in developing a workforce fit for purpose.

Lene from EUC Syd, gave us a tour of the college and we were all immediately impressed with the openness and cleanliness of the teaching and learning spaces.  This environment had an obvious impact on the learners who clearly respected their surroundings when in class and at break times.  Learners answered our questions knowledgeably and courteously in English and Lene emphasised the importance of empowering learners as individuals.

A tasty lunch at 1130 – yes, things happen a lot earlier in Denmark – set us up for an interesting session on how the college engages with employers and their use of a national database of companies to identify the placement of apprentices across Denmark.

Our final session of the day was a visit to Hotel Comwell where Claus, the Head Chef spoke with passion about his belief in the apprenticeship system and his learners.

Back at base we reflected as a group of 16 on the day’s findings and agreed there are similarities and distinct differences. In a country where people pay 51% tax, no wonder. We were challenged by Iestyn, CEO of ColegauCymru to identify how we will apply the knowledge gained from day 1, here are some examples: Redouble effort with employers to identify collaborative opportunities; clearer responsibilities for both employer and education partners; review the quality of work placements; ensure the balance of theory and practice exists; better at self-publicising success and create a clean environment culture.

As the technical consultation for PCET is launched in Wales, we are eager to gain an insight into Danish HE and FE collaboration in tomorrow’s programme.

For more information on the findings of today and the rest of the trip please contact Claire.roberts@colegaucymru.ac.uk.

 

 

 

 

About Claire Roberts

Claire.roberts [a] colegaucymru.ac.uk
This entry was posted in Skills. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s