Cefnogi llwyddiant ein haelodau yn y Sioe 25 Gorffennaf 2018 / Supporting our members success in Royal Welsh agriculture show 25 July 2018

croeso-royal-welsh.jpg

Please scroll down for English.

Sicrhaodd amrywiaeth o ddigwyddiadau fod rôl addysg ôl-16 wrth ddarparu sgiliau i gymunedau Cymru wedi’i dogfennu’n dda mewn trafodaethau am amaethyddiaeth, darlledu, prentisiaethau Cymraeg, Brexit, adnoddau dysgu rhyngweithiol a chystadlaethau dysgu.

Mewn partneriaeth â Chomisiynydd yr Iaith Gymraeg, NTfW a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, cefnogom ddigwyddiad sy’n tynnu sylw at yr anawsterau a’r heriau sy’n rhwystro cynyddu’r prentisiaethau cyfrwng Cymraeg / dwyieithog. Mae prentisiaethau yn dod yn fwy canolog yn y strategaethau ar gyfer cynllunio gweithlu a hyrwyddo cyflogaeth yng Nghymru. Wrth i Lywodraeth Cymru yn ymrwymo i gefnogi oleuaf 100,000 o brentisiaid newydd dros y pum mlynedd nesaf, byddai ColegauCymru yn hoffi gweld prentisiaethau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn cynyddu o’r 0.3% o brentisiaethau yn 2016/17. Dim ond mewn partneriaeth â’r llywodraeth, cyflogwyr, addysg a galw’r dysgwr y gallwn ni gyflawni’r newid hwn.

Roedd digwyddiad arall yn canolbwyntio ar fusnes yn y gymuned ac yn cydnabod pwysigrwydd defnyddio’r Gymraeg mewn busnes. Un o negeseuon allweddol y digwyddiad oedd “nid beth gall fusnesau wneud ar gyfer yr Iaith Gymraeg, ond beth gall yr iaith Gymraeg wneud ar gyfer busnes”.

Gyda’r galw am adnoddau addysgu rhyngweithiol dwyieithog yn tyfu, lansiodd Coleg Sir Gâr, mewn partneriaeth â Tinopolis Interactive, ap ‘Y Fferm’. Mae’n offeryn rhyngweithiol i gefnogi ffermwyr sy’n dod i’r coleg i ddod i gael cymorth a chyngor ar sut i redeg fferm yn y Gymraeg pan fyddant yn gadael y coleg. Mae gan yr ap saith elfen sy’n amrywio o wersi ar gofrestru gwartheg i werthu eu stoc. Bydd yr adnodd hwn ar gael yn hawdd ar hwb ac fe’i hariennir gan Lywodraeth Cymru.

IMG_2052

IMG_2056

Roedd gwir gefnogaeth amaethyddol a chyfranogiad ffermwyr yn amlwg wrth i golegau eu lleoli yn glir ar faes y sioe, sy’n ymroddedig i ddarparu sgiliau addas i’r pwrpas i gefnogi ffermio cynaliadwy a chymunedau gwledig. Roedd yn wych ymgysylltu â chynrychiolwyr o Grŵp NPTC, Grŵp Llandrillo Menai, Coleg Sir Gâr, Coleg Cambria, Coleg Gŵyr Abertawe a Choleg Gwent.

IMG_2070

Gan ddathlu rôl y darllediad yng Nghymru, ymunom â digwyddiad a gynhaliwyd gan ITV Wales gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru a wnaeth llongyfarch y gymuned ddarlledu yng Nghymru am godi proffil Cymru a’r wlad ar lwyfan cenedlaethol a rhyngwladol. Mae adeiladu brand Cymru yn gyfrifoldeb ar draws y sector, ac ychwanegodd y Gweinidog dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon fod ein hamgylchedd a’n diwylliant yn un o’r un peth. Roedd hefyd yn gyfle i nodi a chynnwys sylw posibl ar addysg ôl-16 a Brexit ym mis Medi.

img_2088.jpg

Ac yn olaf, rydym yn dathlu llwyddiant ein dysgwyr sy’n rhagori ym myd amaethyddiaeth. Llongyfarchiadau i Fyfyriwr y Flwyddyn RWAS (Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru), Dafydd Davies o Grŵp Llandrillo Menai (Glynllifon) am ei wobr, i Grace Elizabeth ar ennill Gwari Jones – bwrsari addysgiadol Coleg Sir Gâr, ac i gyn-ddysgwr Coleg Sir Gâr, Dafydd Rees a enillodd ysgoloriaeth RWAS. Llongyfarchiadau i bawb wnaeth gystadlu o bob coleg yng Nghymru. Wrth i ni adael y Sioe, roedd rhywfaint o obaith i ba raddau bynnag y deilliodd trafodaethau Brexit y bydd Cymru’n cadw eu sector amaethyddol medrus, sefydledig a pharchus ac yn goresgyn yr heriau sydd o’n blaenau.

IMG_2093

 

 

 

croeso-royal-welsh.jpg

An array of events ensured that the role of post-16 education in providing skills for Wales’ communities was well documented in discussions on agriculture, broadcasting, Brexit, Welsh language apprenticeships, interactive digital learning resources and competitions.

In partnership with the Welsh Language Commissioner, NTfW and the Coleg Cymraeg Cenedlaethol we supported an event highlighting the difficulties and challenges that inhibit increasing Welsh medium/ bilingual apprenticeships. Apprenticeships are becoming increasingly central in the strategies for workforce planning and promotion of employment in Wales. With the Welsh Government committed to supporting at least 100,000 new apprentices over the next five years, ColegauCymru would like to see Welsh-medium and bilingual apprenticeships increase from the 0.3% of apprenticeships in 2016/17. This change can only achieved in partnership with government, employers, education and learner demand.

Another event focussed on business in the community and recognised the importance the use of Welsh by business. A key message from the event was “not what businesses can do for the Welsh Language, but what the Welsh language can do for business”.

With the demand for bilingual interactive teaching resources growing, Coleg Sir Gâr in partnership with Tinopolis Interactive launched the ‘Y Fferm’ ap. It’s an interactive tool to support up and coming farmers in college to access support and advice on how to run a farm in Welsh when they leave college. The app has seven elements that range from lessons on registering cattle to selling their stock. This resource will be readily available on hwb and was funded by Welsh Government.

IMG_2052

IMG_2056

True agriculture support and farmer engagement was evident as colleges positioned themselves clearly on the showground, committed to providing fit for purpose skills to support sustainable farming and rural communities. It was great to engage with representatives from NPTC Group, Grŵp Llandrillo Menai, Coleg Sir Gâr, Coleg Cambria, Gower College Swansea and Coleg Gwent.

IMG_2070

Celebrating the role of broadcast in Wales, we joined an ITV Wales hosted event with the Secretary of State for Wales who congratulated the Welsh broadcasting community for raising the profile of Wales and the country on a national and international stage. Building brand Wales is a pan Wales, pan sectoral responsibility and the Minister for Culture, Tourism and Sport added that our agriculture and our culture is one of the same thing. It was also an opportunity to identify and engage in possible coverage around post-16 education and Brexit for September.

img_2088.jpg

And finally, we celebrated the success of our learners who are excelling in the world of agriculture. Congratulations to RWAS (Royal Welsh Agricultural Society) Student of the Year, Dafydd Davies from Grŵp Llandrillo Menai (Glynllifon) for his award, to Grace Elizabeth on winning the Gwili Jones – Coleg Sir Gâr educational bursary, and to an ex Coleg Sir Gâr learner, Dafydd Rees who won the RWAS scholarship. Congratulations to all entrants from across Wales’ colleges.  As we left the Show there was some hope that whatever the outcome of Brexit negotiations that Wales will retain their skilled and well established and respected agricultural sector and overcome the challenges that lie ahead.

IMG_2093

About rachelclaireroberts

Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd ColegauCymru / Bilingual Director at ColegauCymru
This entry was posted in Skills. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s