Erasmus+ Catalonia Day 3 – #FEInnovate

Llun blog 3An early start at 7.45am to the third day of the trip to Catalonia as we leave the city and caught a train to Vic, in the area of ​​Osona. Maria was already on the train so it was very important for us to be on time. While travelling through the mountains, the rain came and changed the landscape that welcomed industrial areas. Our expectations were of a grey, industrial city, therefore we were very pleasantly surprised. We walked through heavy rain but on arrival at a beautiful college we had an a warm welcome from the Principal Cristòfol Estrella i Padilla.

Cris presented their structure, curriculum areas and important work on mobility. Before taking a tour of the college which had 1400 learners and 125 staff, he referenced the areas of provision, they are; business and management, marketing, electronics, installation and maintenance, chemistry, and health.

He also emphasised the pride toward the Catalan language in explaining that everything is taught through the medium of Catalan.

A number of courses are dual core which means that there are common modules and therefore it is possible to achieve two courses over three years instead of four. Students and employers alike favour this model. This innovative system of supporting learner and staff mobility started in 1992 and they now have 37 foreign college partners, this is confirmation of the excellent work by Principal Cris and the team. As we wandered around the college, Cris focussed on the importance of real experiences for their learners, and we were able to see a number of dedicated rooms with practical tools from the world of work. They have a supermarket, pharmacy, dental hygeine room, maternity ward, emergency room, and disptach storeroom complete with a forklift. In response to local industry demand, they will be introducing a lorry driver course in September.  To provide a realistic experience of the workplace, the college, the Catalan government and companies have invested in quality, realistic professional resources, supporting learners to be confident before entering the workplace.

Cris mentioned that unemployment in the region stood at 0%, and that their problem was learner capacity, and finding enough learners to fill certain jobs in the area.

It is imperative for Institut de Vic to offer mobility projects to: study; get work experience; dual mobility; and staff mobility, in order to broaden the skills, experience and awareness of what is happening within countries and partner companies.

To conclude the morning session we watched a marketing video for the city that gave an overview and visions of the stunning buildings, the history and culture of the city. Cris then led us around the beautiful city that was a mix of new and old.
We enjoyed a traditional local lunch and the opportunity for networking before moving on to the afternoon session.

We walked for ten minutes towards the first factory visit of the afternoon, to a frozen food factory by the name Fferer. There, we had an entertaining presentation on the history of this family company that has expanded over the 92 years of its existence, from being a local company to being a company completely international.  The international nature of the company has obviosuly had an impact on the language used on a daily basis. By now, Spanish and English are used by the company in communicating in public, but it was great to hear that the workers use Catalan internally.

The highlight of the visit was the experience of the extreme temperature on entering the freezer, and also seeing the factory floor where college learners work as part of their dual mobility. We realised our summer clothes not suitable for the freezing temperature!. We had not organized this too well!!
We proceeded to the residence-hall for mobility learners and staff, which Cris was so proud to show us. There were attractive and comfortable apartments over five floors with views over the whole city.

Before leaving Vic, there was an opportunity for a last visit to a traditional Catalonian sausage factory called Cas Riera Ordeix. Nowadays, it is the only company that continues to produce sausage in the same way as when it was established in the 1800s.
This is another example of a family company, now run by the sixth generation and working in Catalan. As they are the only company of its kind, they have taken the opportunity to open their doors to tourists in order to share their and offer tourist visits in Spanish, French, English, and of course Catalan.

It was wonderful to have the opportunity to taste and buy the unique produce.
Thanks to Cris for organizing and spending the whole day with us as visitors. We realise, as the head of a large and busy school, this has been a great commitment on his part.
After nearly 14 hours of incredible experiences during the day, it was our last night and a chance to discuss the highlights over a wonderful Italian dinner near our hotel in Barcelona.

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

 

Posted in Skills | Leave a comment

Erasmus+ Catalonia Diwrnod 3 – #ArloesiAB

Llun blog 3

Cychwyn cynnar  am 7.45m i’r trydydd diwrnod o’r daith i Gatalonia  gan ein bod yn gadael y ddinas a dal trên i Vic, yn ardal Osona. Roedd Maria eisoes ar y trên felly roedd yn hynod bwysig i ni fod ar amser. Wrth deithio drwy’r mynyddoedd, daeth y glaw a newid i’r dirwedd wrth i ardaloedd diwydiannol ein croesawu. O weld hynny disgwyliom weld dinas ddiwydiannol lwydaidd. Cerddon i’r coleg yn y glaw trwm ond pleser oedd cyrraedd adeilad hardd a chael croeso i’r brenin gan y Pennaeth Cristòfol Estrella i Padilla. 

Cyflwynodd Cris ar eu strwythur, meysydd cwricwlwm a’r gwaith holl bwysig ar symudedd. Cyn mynd am daith o amgylch y coleg sy’n cynnwys 1400 o ddysgwyr a 125 o staff, cyfeiriodd at y meysydd mae’r coleg yn eu darparu sef; Busnes a rheolaeth, marchnata, trydaneg ac electroneg, gosod a chynnal, cemeg, ac iechyd.

Hefyd, pwysleisiodd Cris y balchder sydd gennant at yr iaith Catalan wrth esbonio bod pob dim yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Catalan.

Mae nifer y cyrsiau yn ddeuol sy’n golygu fod modiwlau craidd sy’n gyffredin ac felly mae’n bosib cyflawni dau gwrs dros dair blynedd yn lle pedwar. Mae myfyrwyr a chyflogwyr yn hoff o hyn. Mae hyn yn cefnogi eu system arloesol o symudedd a ddechreuodd yn 1992. Mae eisoes 37 partner o dramor gan y coleg, sy’n dyst i’r gwaith da gan Cris a’r tîm.

Wrth i ni grwydro o amgylch y coleg, daeth mwy o wybodaeth gan Cris ar bwysigrwydd profiadau go-iawn  yn ogystal â gweld nifer o stafelloedd pwrpasol gyda’r offer ymarferol o’r byd gwaith. Gwelom ni archfarchnad, fferyllfa,  glanheuwydd deintyddol, ward mamolaeth, ystafell brys, storfa adeiladwaith gyda wagon fforch godi (‘forklift’).  Er mwyn cynnig y profiad realistig o’r gweithle, mae’r coleg, llywodraeth Catalonia a chwmnïau wedi buddsoddi mewn cyfleusterau proffesiynol cyn i’r myfyrwyr mynd allan i’r gweithle.

Soniodd Cris fod diweithdra yn yr ardal yn 0%, a bod hi’n anodd dod o hyd i ddigon o ddysgwyr i lenwi’r swyddi penodol yn yr ardal. Clywon fod hyfforddiant galwedigaethol yng Nghatalonia yn cyfateb anghenion rhanbarthol cyflogwyr lle bod swydd i bawb sy’n cael eu hyfforddi.

Mae’n holl bwysig i Institut de Vic i gynnig prosiectau symudedd i: astudio; mynd ar brofiad gwaith; symudedd deuol; a symudedd staff, er mwyn ehangu sgiliau, profiadau ac ymwybyddiaeth o hyn sy’n digwydd o fewn wledydd a chwmnïau partner.

I gloi sesiwn y bore gwyliom ni fideo marchnata o ddinas Vic hynod drawiadol a wnaeth arddangos hanes a diwylliant y ddinas. Fe dywysodd Cris ni o gwmpas y ddinas hardd hon wrth ddangos yr hen a’r newydd.

Cawsom ginio traddodiadol yr ardal gyda chyfle i rwydweithio cyn mynd ymlaen at sesiwn y prynhawn.

Cerddon am ddeg munud tuag at ffatri gyntaf y prynhawn sef ffatri bwyd rhewedig o’r enw Fferer. Yna, cawsom gyflwyniad difyr am hanes cwmni teuluol sydd wedi ehangu dros y 92 flynedd o’i fodolaeth, o fod yn gwmni lleol i fod yn gwmni hollol ryngwladol.  Mae natur ryngwladol y cwmni wedi cael effaith ar yr iaith a ddefnyddir o ddydd i ddydd. Bellach, defnyddir Sbaeneg a Saesneg gan y cwmni wrth gyfathrebu yn gyhoeddus, ond braf iawn oedd clywed bod y gweithwyr yn defnyddio Catalan yn fewnol.

Uchafbwynt yr ymweliad oedd y profiad o rewi yn y rhewgell a gweld llawr y ffatri lle mae dysgwyr y coleg yn gweithio fel rhan o’u symudedd deuol. Doedd ein dillad haf ni ddim yn addas i’r tymheredd rhewedig. Doedden ni ddim wedi trefnu hyn yn rhy dda!

Ymlaen â ni at neuadd breswyl yr oedd Cris mor falch o ddangos i ni, sydd ar gyfer dysgwyr a staff symudedd. Yr oedd yna fflatiau deniadol a chyffyrddus dros y pum llawr gyda golygfeydd dros yr holl ddinas.

Cyn gadael Vic yr oedd yna gyfle am ymweliad olaf i ffatri selsig draddodiadol Catalonia o’r enw Casa Riera Ordeix. Erbyn hyn, dyma’r unig gwmni o’r fath sydd wedi parhau i gynhyrchu selsig yn yr un modd, ac yn yr un lleoliad â phan y’i sefydlwyd yn y 1800au.

Unwaith eto, dyma gwmni teuluol arall sydd gyda chweched genhedlaeth yn rhedeg y cwmni trwy gyfrwng y Catalan. Gan mai nhw yw’r unig gwmni o’r fath erbyn hyn maent wedi manteisio ar y cyfle i agor eu drysau i dwristiaid er mwyn rhannu’r grefft wrth gynnig yr ymweliadau i dwristiaid Sbaeneg, Ffrangeg, Saesneg, ac wrth gwrs Catalaneg.

Hyfryd oedd cael y cyfle i flasu a phrynu’r cynnyrch unigryw hwn.

Diolchwn i Cris am drefnu a threulio’r holl ddiwrnod gyda ni fel ymwelwyr. Sylwyddolwn, gan ei fod yn bennaeth ar ysgol fawr brysur, bod hyn wedi bod yn ymroddiad mawr ar ei ran.

Ar ôl bod wrthi am bron 14 awr gyda phrofiadau anhygoel yn ystod y dydd, roedd ein noson olaf yn gyfle gwych i drafod uchafbwyntiau dros swper Eidalaidd bendigedig ger ein gwesty ym Marcelona.

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Posted in Skills | Leave a comment

Erasmus+ Catalonia Day #2

Llun blog 2

After a good night’s sleep and a delicious breakfast, the group walked toward the Metro to meet Maria downtown. A group of 22 visitors on public transport is a sight worth seeing. Today’s visit was to the school / college vocational Institut Carles Vallbona in Granollers that was located around an hour from the city by train.

The aim of the visit was to hear more from the educational institution on how they integrated multilingualism within the curriculum in order to normalise language learning. This was an industrial area famous for the chemical industry, with some courses corresponding to the need for specific skills in this area.

We were welcomed by the Principal and then the staff and students were responsible for presenting us with an overview of the pioneering work on language learning.

The definition of multilingualism in Catalonia is the ability to communicate in Catalan, Spanish and English with all three languages ​​being treated with equal respect, and each having three dedicated hours of teaching per week. They also introduce other languages, for example German and French. In order to demonstrate their awareness of the Welsh language they used Welsh words on their presentations, however Welsh is not on their curriculum just yet!

It is evident that project activity is a powerful tool that strengthens language skills and understanding of multilingualism and as a result improves the communication skills and employability of their learners. Each project includes partnering with other foreign countries, either by visiting or e-twinning. Certainly there is an opportunity here for Welsh colleges to partake in this activity, and some are already engaged.

We heard from two 15-year-old students who were particularly inspiring as they spoke fluently and confidently in plain English (their third language) on the importance of multilingualism. Students commented on how being bilingual enables them to access other languages, which consequently enriches their lives. They felt that language is an integral part of their culture and heritage, echoing similarity to the Welsh saying ‘A nation without a language is a nation without a soul’. Do Welsh students share and feel the same pride towards their own language? And if not, why not??

What was clear was that the languages were not only taught as subjects but used in subject teaching, e.g. marketing, business etc., to ensure that the relevant context was provided as well as the language. Language is a tool of communication.

There were similarities in their immersion scheme for welcoming new-comers (immigrants) as part of their ‘Welcome’ project to our ESOL program at home. The difference was that they were immersed in Catalan and not Spanish, whilst we remain focused on teaching English to newcomers and don’t necessarily introduce Welsh.

We visited the traditional college classrooms where they taught marketing, business, information technology and languages, in each class we heard (in plain English) about the student experiences of learning and use of languages. To some extent our questions regarding language training were rather odd as it is such a normal part of education for them in Catalonia, as they speak three languages ​​as a natural part of their life at school / college as a direct result of wise and firm language legislation since 1983.

Over lunch in a small Italian restaurant we spoke some more with our host Maria and Olga from the college.

Following lunch Olga gave a presentation on the college education system including the curriculum delivery. The provision at this school includes compulsory education, vocational school, technical school and the provision of higher education all situated under one roof.

Echoes of messages from yesterday continued, with further focus on SMART specific labor market driven delivery that supported success for students in the long run. As part of this, the ability to use three languages in compulsory education and vocational education is evident.

Real life evidence of a system actively supporting multilingualism came from a  higher education information technology student whose mother tongue was Arabic, and had gone on to be trilingual and was now speaking five languages as a result of the education system that has embraced multilingualism. He felt privileged to be Catalan, as it was a country renowned for facilitating, promoting and implementing sound and innovative linguistic policies.

As we left college, some of us were overcome with a feeling of envy to live in such a country where people use languages (two and more) naturally throughout their daily activities, where they compliment and add to the nations sense of identity. As the KA1 Erasmus+ Catalonia group sing the Welsh national anthem to thank the hosts, the sense of pride for our country and language and our shared hope for a truly bilingual (multilingual) country returns. O bydded i’r hen iaith barhau. (May the old language continue to survive (and grow!) ……

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Posted in Skills | Leave a comment

Erasmus+ Catalonia Diwrnod #2

Ar ôl noson dda o gwsg a brecwast blasus cerddodd y grŵp tuag at y Metro i gwrdd â Maria yn y ddinas. Roedd grŵp o 22 ymwelwyr ar drafnidiaeth gyhoeddus yn olygfa werth gweld. Ymweliad heddiw oedd i ysgol/coleg … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Erasmus+ Catalonia 2017 #ArloesiAB

Llun Blog #1Wel am ddiwrnod cyntaf i’r ymweliad yng Nghatalonia! Ar ôl crwydro strydoedd Barcelona ac ymgais aflwyddiannus i fynd ar y bws, derbynion ni gyfarwyddiadau i fynd ar y Metro. Dau drên ar y Metro’n ddiweddarach, cyrhaeddon ni ardal breswyl lle mae adeilad eithaf plaen y Llywodraeth (Department d’Ensenyament) yn cuddio y tu ôl i gyfoeth o goed palmwydd a deiliant bendigedig.

 Cafwyd croeso cynnes iawn gan Maria Pascual sy’n gyfrifol am ein hymweliad drwy’r wythnos. Mae Maria’n gweithio i’r Llywodraeth a hefyd yn dysgu, gelwir y rôl yma yn ‘Gynghorwyr Technegol’. Yn ystod ei chyflwyniad egnïol a difyr, dysgon ni fod gan Gatalonia system addysg alwedigaethol ddeuol (Dual System) lle mae myfyrwyr yn derbyn eu haddysg drwy dreulio cyfnod o amser yn y Coleg a chyfnodau hir mewn sefydliad gwaith. Mae’r system yn un eithaf newydd ac maen nhw wedi cynyddu nifer y myfyrwyr ar gyrsiau o’r fath o 590 yn ystod 2012-13 i 7809 yn 2016-17. Mae’r cwmnïau sy’n cynnig y profiad gwaith yn cael eu hasesu gan y Llywodraeth i sicrhau eu bod yn addas ac o safon uchel i ddarparu’r SGILIAU a’r IAITH (gweithredu drwy’r Gatalaneg) i’r myfyrwyr. Darperir addysg drwy gyfrwng y Gatalaneg yn y colegau ac felly mae ganddynt bwyslais ar ddysgu ieithoedd tramor (Saesneg, Ffrangeg ac Almaeneg) er mwyn paratoi unigolion ar gyfer byd gwaith byd-eang a chystadleuol.

 Mae 7.5 miliwn o bobl yn byw yng Nghatalonia gyda 10 miliwn yn siarad yr iaith ar draws y byd. Nodwyd nad bod yn iaith leiafrifol yw’r broblem ond yn hytrach, y ffaith bod yr iaith yn cael ei ymyleiddio gan nad oes ganddi statws swyddogol.

 Diddorol iawn oedd clywed bod y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Sbaeneg yn cael ei gymryd yn ganiataol ac felly does dim angen rhoi pwyslais ar ddysgu’r iaith hon i’r myfyrwyr (gan ei fod yn cael ei ddysgu fel pwnc drwy’r addysg orfodol – 6 – 16 oed). Mae Sbaeneg yn iaith fwyafrifol ac felly’n naturiol mae plant a phobl ifanc yn cael eu trochi ynddi. Rhoddir y pwyslais, felly ar y Gatalaneg ac ieithoedd tramor eraill.

 “The power of the Spanish language is huge in comparison to the Catalan language… so the power of the Spanish language is obvious… the language that we have to protect is still Catalan because many people who don’t have Catalan as the home language, the only place they can learn Catalan is in school” (Monica Pereña Perez, Swyddfeydd Llywodraeth Catalonia, Barcelona, 9 Mai 2017)

 At hynny, mae gan y Llywodraeth bolisi fod raid i unigolion sy’n dymuno bod yn weision sifil ac yn athrawon (ar bob lefel) yn y system addysg gyhoeddus hyfedredd lefel C1 o’r iaith Gatalaneg. Felly, os nad ydynt yn gallu dangos y sgiliau hynny ar y fframwaith ieithyddol Ewropeaidd, yna does dim modd iddynt fedru gweithio yn y rhan fwyaf o’r sector gyhoeddus. Rhoddir pwyslais sylweddol ar hyfforddi athrawon i allu cyflwyno’u pynciau drwy gyfrwng y Gatalaneg ac i arbenigo’n llwyr gyda’r wybodaeth alwedigaethol ddiweddaraf yn eu meysydd pwnc. Mae athrawon hefyd yn derbyn cefnogaeth ar gyflwyno pwnc arbenigol (e.e. mathemateg) drwy ddulliau dysgu ail-iaith er mwyn gallu diwallu’r ystod o anghenion ieithyddol yn y dosbarth a thrwy ddefnyddio’r iaith Gatalaneg yn unig. Cafwyd y teimlad llwyr o flaengarwch ac arloesedd wrth osod polisïau ieithyddol cadarn sy’n rhoi’r Gatalaneg gyntaf ac sy’n ymwreiddio i holl bolisïau’r Llywodraeth.

 Mae’r Llywodraeth yn pwysleisio diwydiannau lleol a’n cynllunio’r cwricwlwm i adlewyrchu anghenion cymdeithasol diwydiannol a thechnolegol. Rhan ganolog o’r cynllunio hyn yw darparu’r addysg drwy gyfrwng y Gatalaneg a chyflwyno ieithoedd tramor eraill.

 Cafwyd cinio blasus yn ffreutur y Llywodraeth lle roedd trafodaethau a sgyrsiau brwd am yr hyn a glywyd yn ystod y bore. Cafwyd lot fawr i gnoi cil arno ac roedd cymariaethau’n cael ei wneud, yn naturiol, a’r hyn sy’n digwydd yng Nghymru gan greu ymdeimlad nad ydym, efallai, yn derbyn arweiniad polisi a gwleidyddol ddigon cryf.

Ar ôl cinio, ymwelon ni ag Ysgol Alwedigaethol sy’n arbenigo mewn pum maes cwricwlwm (diwydiannau masnach ryngwladol, trafnidiaeth a logisteg, marchnata, cynorthwywyr gwerthiant ac optegwyr), Institut Joan Brossa yn ninas Barcelona. Mae’r ysgol yn cynnig darpariaeth sy’n cael ei dargedu’n benodol a’n cael ei arwain gan Tatiana Soler Pastor a roddodd cyflwyniad arbennig i’r grŵp. Mae Tatiana’n cydlynu’r ddarpariaeth alwedigaethol yn yr ysgol ond hefyd yn dysgu ym meysydd masnach, marchnata a gwerthiant. Roedd hi’n siarad am ei methodoleg benodol o ddysgu mewn gwahanol ieithoedd gan gynnwys Catalaneg, Sbaeneg a Saesneg. Diddorol iawn oedd clywed am y pwyslais ar sgiliau Catalaneg gan gyflogwyr ac felly mae’n rhaid i’r myfyrwyr ddatblygu iaith Gatalaneg a Saesneg technegol sy’n benodol i’w maes. Mae gan yr iaith Gatalaneg fri ymysg cyflogwyr sy’n gosod statws ac sy’n annog dysgwyr i barhau i ddatblygu eu sgiliau. Cafwyd cyflwyniad ac ymweliad i ystafelloedd dosbarth/lab optegydd a datblygwyd perthnasau rhwng unigolion o Gymru a’r athrawon yn yr ysgol, dyma’r budd anferthol o brosiectau Erasmus

Amlinellwyd ieithoedd fel offeryn i gynorthwyo’r broses dysgu sy’n cefnogi’r tiwtor a’r dysgwr i ddod yn arbenigwyr yn eu maes. Mae amlieithrwydd yn rhan annatod a naturiol o’r ddarpariaeth alwedigaethol sy’n teimlo mor wahanol i’r hyn sy’n digwydd yng Nghymru lle rydym, efallai, yn rhoi gormod o bwyslais ar yr elfennau technegol o’r iaith Gymraeg (yn enwedig y gramadeg!).

 Diwrnod cyntaf hynod o fuddiol a diddorol, er ychydig yn hir! Mae’r grŵp yn edrych ymlaen at ymlacio heno cyn dechrau arni eto bore fory gydag ymweliad i Institut Carles Vallbona.

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Posted in Skills | Leave a comment

Erasmus+ Catalonia 2017 – #FEInnovate

Llun Blog #1Well what a first day on our Catalonia visit! After wandering the streets of Barcelona and a failed attempt at getting the bus, we received directions for the Metro. Two Metro train rides later, we arrived in a residential area which houses the plain looking government building surrounded by lovely palm trees and foliage.

 We received a warm welcome from Maria Pascual who’s responsible for our visit throughout the week. Maria is a government officer as well as a teacher, a role known as a ‘Technical Assistant’. During her energetic and passionate presentation we learned that Catalonia has a dual vocational education system where students receive their education by spending a period of time in a School/College and a period of time with an employer. The system is relatively new and they’ve successfully increased the number of students following such a system from 590 during 2012-13 to 7809 in 2016-17. The companies who provide the work experience are assessed by the government to ensure that they are suitable and of a high standard to provide the students with the SKILL and LANGUAGE that they need to succeed. The education is provided through the medium of Catalan and there is an emphasis on learning foreign languages (English, French, German) in order to prepare individuals for a global and competitive labour market.

7.5 million people live in Catalonia with 10 million Catalan speakers worldwide. It was noted that it is not the minority status of the language that is problematic, rather the marginalising of the language as it does not have official status, unlike in Wales.

 It was very interesting to learn that the ability to communicate in Spanish is taken for granted and therefore there is not a need to concentrate on the Spanish language in VET (as it is taught as a subject through compulsory education, 6-16 years). Spanish remains the dominant language and it is naturally accepted that children and young people are immersed in the language outside of education. The emphasis is therefore placed on Catalan and other foreign languages.

 “The power of the Spanish language is huge in comparison to the Catalan language… so the power of the Spanish language is obvious… the language that we have to protect is still Catalan because many people who don’t have Catalan as the home language, the only place they can learn Catalan is in school” (Monica Pereña Perez, Swyddfeydd Llywodraeth Catalonia, Barcelona, 9 Mai 2017)

 The government also have a policy that individuals who wish to be civil servants and teachers (on all levels) in the education system must have a fluency level of C1 in Catalan. So, if they can’t reach this level of fluency on the European Language Framework, then they cannot work in the public sector. A significant emphasis is placed on teacher training in order to up-skill them in delivering their specialist subjects through the medium of Catalan and to specialise completely in their vocational areas. Teachers also receive support in delivering specialist subjects (e.g. maths) via second-language teaching methods in order to respond to the range of linguistic needs across the class and through using only Catalan. There was a feeling of being progressive and innovative in their definite linguistic policies that places Catalan as a priority and is embeded across the range of Government policies.

 The Government emphasises the importance of local industries and designs the curriculum to reflect social, industrial and technological needs. The central part of the plan is to provide education in Catalan and introduce other foreign languages.

This was followed by a delicious lunch in the cafeteria where we eagerly discussed and debated what was heard during the morning. There was a lot of food for thought and comparisons were made, naturally, with what is happening in Wales and it created a sense that we don’t have a clear linguistic policy.

After lunch, we went to a Vocational School specialising in five areas of the curriculum (international trade industries, transport and logistics, marketing, sales assistants and opticians), Institut Joan Brossa in the city of Barcelona. The school offers a provision that is specifically targeted and is led by Tatiana Soler Pastor who gave a special presentation to the group. Tatiana coordinates vocational provision at the school but also teaches in the fields of commerce, marketing and sales. She talked about her specific methodology of teaching in different languages ​​including Catalan, Spanish and English. It was very interesting to hear from Tatiana about the demand for Catalan language skills amongst employers. Students must develop Catalan and English language skills in their technical field. The Catalan language has prestige among employers who place status on these skills that encourages learners to continue developing their linguistic ability. There was a presentation and a visit to an optometry classroom / lab and relationships were formed between individuals from Wales and the teachers at the school, which is one enormous benefit of Erasmus+ projects.

It was noted that language is a tool to aid learning and support tutors and learners to become experts in their fields. Multilingualism is an integral and natural part of vocational provision that feels very different from what happens in Wales where we may put too much emphasis on the technical elements of language (especially the grammar!).

Our first day has been extremely useful and interesting, though a bit long! The group is looking forward to a relaxing evening before starting again tomorrow morning with a visit to Institut Carles Vallbona.

Gracies.

 

 

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Posted in Skills | Leave a comment

Visit to Centre of Excellence – Aerospace and Advanced Manufacturing (AMTEC)

We had a great start to our final day in Seattle, Mary Kaye Bredeson, the Executive Director for the Centre of Excellence, had not only organised a breakfast for us at AMTEC, but had made homemade sticky buns with pecan and caramel sauce!

Photo 6

They were absolutely delicious and made even more delicious by the fact that Mary Kaye, was the first ever female law enforcement office in Snohomish County in 1978. Mary Kaye, we found out, is an amazing pioneer, not only in law enforcement but also in her role as Executive Director at AMTEC.  She has been leading the way in the development of aviation training becoming an excellent female role model (yet another inspirational person we met during our visit to Seattle).The AMTEC centre is one of ten centres of excellence in the state and is hosted at Everett Community College however, is a resource for all 34 state community colleges. As with all 10 state Centres of Excellence, funding relies heavily on outside support from state grants, federal grants and industry.

Workforce Development, Chief Executive Officer, Erin Monroe reinforced that “ Seattle is becoming people of engineers and people who make coffee “ and highlighted the range of activities workforce development engage in, in order to reduce  this scenario and provide greater opportunities to develop higher level skills .  She also outlined the range of initiatives to tackle unemployment rates and to increase the skills levels of NEETS in particular. Washington State appears again, to face similar scenario to Wales.  Success according to Erin, has been achieved through increased partnership working, improved career focussed education in schools, getting employers on board, working with colleges to develop training programmes and then going to the communities to deliver this training.

After a final goodbye and a very fun filled taxi trip cutesy of Andrew Cornish’s music selection, we ventured to our last visit: the Museum of Flight – a real treat to end our Seattle visit!

We not only learned about the educational programmes, the high school delivery but also we were able to fly a flight a simulated landing to Cardiff airport (oops, I did accidently land on our I CAT building!) . We also got to see some fantastic exhibits and walk on Concorde and Air Force One!

The Museum of Flight is 54 years old and hosts a range of exhibits including the Apollo 11 Rocket, first plane ever created, dark start drones, Boeing and the grey drone that saved Captain Phillips. We also learned about the Challenge learning Centre, a fantastic place to motivate young people and encourage them into aerospace and engineering.  A replica of a space ship control centre, is used to send students on space missions have sleep overs and cope with emergency scenarios, using their team work and problem solving skills. It emulates constructivist theory of education and shows how students develop skills through problems, projects and research.

Aerospace education Centre is an education hub in the museum and has programmes from 8th grade and above whereby, children develop safety skills and plan a flight! They obtain high school credits and some pilot skills as a result- a really exciting way to engage young people! Programmes developed with Boeing are also used to attract women, people of colour and young people from deprived areas into the industry.

Photo 5

Finally we spoke to Riba Gill, Vice President of Education. She informed us of the unique high school provision developed next to the Museum of Flight illustrating her 10 year struggle to get employers and investment of 56 million to secure the development. She wanted to develop a school that had a strong technical and academic rigour with really tangible engagement with the aerospace industry and has succeeded! She wanted the all-important ‘soft skills’ to be taught and embedded in every class and learning built around project based research and development. Integral to this, are the ‘high stakes’, whereby learners have to present their research and problem solving ability to industry experts. Key features of the high school are that every student has a mentor and an internship (Previously, Boeing didn’t take interns but now takes 17 annually). The internship is an in-depth seven week process which students have to apply for.

Success is evident, with 425 learners per year from age 16 progressing onto programme and a graduate rate of 98%. In comparison to UTCs in England, the success of this programme seems to rely on the involvement of industry. Industry members are instrumental in curriculum development and form a strategic board and thus have an invested interest in the schools’ success. James Reddreck, one of the most eminent aerodynamicists in the world, contributed 3 million pounds to to have the school named after him, and as a result helped provide additional partners to ensure continued investment.

Wow, as you can read, a full on, informative and fun packed day illustrating that Engineering, manufacturing and aerospace are not only excellent and rewarding career choices but also fun, interesting and engaging subject matters.

Photo 4 The industry offers far more to female learners than females anticipate and people like Mary Kaye and Riba are inspirational role models that breakdown traditional stereotypes. On reflection, in Wales, we need to ensure we improve career guidance and increase opportunities to expose students/children from a young age to the exciting opportunities that exist within the engineering industry and the vast number of career opportunities it offers. We also need to focus on employing more enthusiastic teachers and role models who can engage and inspire and be responsive to employer needs.

Photo 3 I have also seen that project based learning and the development of industry skills appears to be an effective teaching tool that we need more of, and mutually beneficial partnerships between industry and education is paramount. The magic ingredient in all the cases seems to be that one to one relationship established between liked minded people! Many of the organisations we have visited suggested it has been the meetings of minds between individuals and a ‘can do attitude’ that is instrumental in transforming the development of technical skills.

So in Wales, we need to establish good personal relationships with employers, also, be fierce, tenacious and don’t give in!  We must aim for the moon and we might well reach the stars! Seattle has!

 

 

Posted in Skills | Leave a comment

Coffi @ Starbucks

Does dim i guro paned dda yn y bore!  A lle gwell am ymweliad cyntaf y dydd na chwmni Starbucks.  Pan agorodd y Starbucks cyntaf ym marchnad hanesyddol Pike Place, Seattle ym 1971 ei nod oedd gwneud dau beth: rhannu coffi gwych efo ffrindiau a helpu gwneud y byd ychydig yn well.  Mae hyn yr un mor wir i’r cwmni heddiw ag yr oedd bryd hynny.

photo-1

O’r egin bach hwn tyfodd cwmni byd eang sydd ar gornel bob stryd yn ein trefi (a’n colegau) heddiw.  Un siop fechan efo gweledigaeth enfawr – i fod yn fath gwahanol o gwmni. 

Nid Starbucks ydy’r cwmni enfawr cyntaf i ni ymweld ag o yr wythnos hon sy’n gweld y budd o fuddsoddi yn ei staff a datblygu sgiliau trwy bartneriaeth.  Yn gynharach yn yr wythnos, cawsom glywed sut mae Amazon yn gwobrwyo’u gweithwyr sydd wedi bod gyda nhw am fwy na dwy flynedd trwy dalu hyd at 95% o’u ffioedd dysgu ar unrhyw gwrs o’u dewis gyda darparwr allanol, heb ddim gorfodaeth o fod yn dysgu er lles y cwmni.  Y teimlad yw fod galluogi eu gweithwyr i wella eu hunain yn ddiamod o fudd i’r cwmni ac o fudd hefyd i’r gymuned.  Yn achos Starbucks, gwelsom bartneriaeth arloesol efo Prifysgol Talaith Arizona i gynnig i bob un o’i weithwyr sydd wedi gweithio yn y cwmni yn yr UDA am dros 20awr yr wythnos am 3 mis y cyfle i astudio at gwrs gradd a thalu’r costau blynyddol i gyd.  Gall gweithwyr ddewis o dros 60 o gyrsiau gradd ar lein a hynny gyda chefnogaeth tiwtoriaid, mentoriaid ac annogwyr i’w cefnogi i lwyddo. 

Fel cwmni Amazon, mae cwmni Starbucks yn cydnabod fod llwyddiant eu gweithwyr yn elwa eu cwmni yn ogystal a’r gymuned ehanghach.

Ar ol cinio, aethom ymlaen i ymweld a South Seattle College i weld eu canolfan hyfforddi yn Puget Sound.  Mae’r diwydiant morwrol yn un pwysig i Seattle sy’n cyfrannu’n drwm i’r economi ranbarthol a byd-eang.  Mae Diwydiant Morwrol Talaith Washington yn gyfrifol am fwy na 148,000 o swyddi uniongyrchol ac anunionyrchol, a’r rheiny yn swyddi sy’n talu cyflogau da a chynnig cyfleoedd gyrfa amrywiol.  Mae’r cyflog cyfartaledd, cyn buddiannau, i weithwyr yn y diwydiant morwrol oddeutu $70,800.  Mae dros 2,000 o fusnesau morwrol yn Nhalaith Washington, a’r rheiny’n ymrwymo i gynnal amgylchedd, iechyd a hyfywedd hir dymor y gymuned.  Clywsom yn gynharach yn yr wythnos gan Gyngor Datblygu Economaidd Seattle a King County mor bwysig yw cynnal y diwydiant hwn sy’n werth mwy mewn refeniw na’r diwydiant cyfathrebu a thechnoleg er fod nifer y swyddi yn llai.  Er mwyn cyflawni hyn, Washington yw un o’r ychydig daleithiau gydag Arweinydd Sector Morwrol sy’n helpu cydlynu datblygiad y diwydiant. 

 

photo-2

Beth oedd yn drawiadol yn yr ymweliad yma oedd nad oedd dim un llun o long ar unrhyw wal er mai trwsio ac adeiladu llongau enfawr o bob lliw a llun oedd busnes y cwmni yma.  Yr oll oedd i’w weld ym mhobman oedd lluniau pobl.  Yma eto, pobl oedd yn bwysig ac mae cwmni Vigor yn adnabod gwerth y bobl sy’n gweithio yno a bod pawb yn haeddu cyfle.  Doedd dim gofyn mynediad i’r rhaglen hyfforddi gyffrous yma.  Y cyfan oedd y cwmni eisiau ei weld oedd parodrwydd i weithio ac awch i newid eu bywyd.

Mae angen gweithwyr sy’n gymwys ac wedi eu hyfforddi’n dda heddiw er mwyn llenwi swyddi yforu.  I gwrdd a’r galw hwn mae Dociau Diwydiannol Vigor wedi ffurfio partneriaeth gyda Choleg Seattle i ffurfio canolfan hyfforddi – Dosbarth yn y Dociau – i ddiwallu anghenion holl gwmniau morwrol Puget Sound.  Mae’r hyfforddwyr yn weithwyr proffesiynol o’r diwydiant sy’n addysgu’r sgiliau angenrheidiol, gyda’r nod o gryfhau’r diwydiant morwrol a gweithwyr sy’n gymwys ac yn barod i lenwi swyddi mewn diwydiant ffyniannus.

Heb os nag oni bai, dyma esiampl o bartneriaeth preifat-cyhoeddus ar ei orau.  Y diwydiant yn cymryd gwir ddoddordeb yn y gwaith o ddatblygu sgiliau ac yn gyrru’r agenda, gan eu bod yn gweld fod yn rhaid cael gwaed newydd i mewn i’r diwydiant er mwyn goroesi a pharhau’n gystadleuol.  Roedd yma gydnabyddiaeth na fedrai’r diwydiant morwrol gyflawni hyn ar ei ben ei hun a dyna pam fod y berthynas rhwng y coleg a nhw mor lwyddiannus – roedd parch o’r ddwy ochr yn amlwg.

Mae Vigor yn gweld y budd o gydweithio i ddatblygu sgiliau, ond eto er mai nhw yw y prif bartner gyda’r coleg, nid oedd yr hyfforddeion i gyd yn myndi weithio i Vigor.  Eto, roeddem yn gweld buddsoddiad yn y gymuned a’r diwydiant yn ehangach.

O longau i awyrennau wedyn, gydag ymweliad i AJAC – Pwyllgor Rhannu Prentisiaeth Awyrofod.  Mae Talaith Washington yn arwain ar awyrofod a gweithgynhyrchu uwch ac yn gartrefi fwy na 1,350[1] o gwmniau’n gysylltiedig ag awyrofod ac yn cyflogi mwy na 132,500[2] o weithwyr awyrofod gallu uwch.  Ond mae gweithlu sy’n heneiddio, technoleg newydd a galw uwch am gynnyrch yn peri her o safbwynt adeiladu gweithlu ar gyfer y 21ain ganrif a chystadlu mewn economi fyd eang.

Dros y pum mlynedd nesaf, bydd angen dros 7,000 yn fwy o weithwyr awyrofod i gwrdd a’r galw cynyddol hwn.

Ar ol y cynnwrf o fod yn y dociau, roeddem yn ol ar dir mwy gyfarwydd erbyn hyn yn trafod llwyddiannau a phrofiadau ar y ddwy ochr efo prentisiaethau.  Ac i gloi y diwrnod, cawsom gyfle i weld chwip o lori yn llawn offer er mwyn hybu prentisiaethau.  Byddai hon ychydig yn rhy fawr ar gyfer troeadau yr A470 ond roedd y cysyniad yn un oeddem ni’n ei hoffi.

Y cwestiwn mawr ydy a yw hyn yn nodweddiadol o’r rhan fwyaf o fusnesau yn y rhan yma o’r byd a beth yw’r rheswm am hyn?  Dywedodd Veronica o gwmni Vigor, fod pobl yn y rhan hwn o’r byd yn dueddol o fod efo mwy o ddiddordeb mewn datlbygu pobl, eu lles, yr amgylchedd, a’u bod yn dueddol o fod yn fwy creadigol ac arloesol.  Ond hefyd, eu bod yn hoff o roi yn ol i gymdeithas.

Mae’n debyg fod gwersi pwysig i ni i gyd yn hyn o beth.

Rhaid diolch unwaith eto heddiw i Jenna am ein tywys trwyr ddiwrnod prysur a hir mor drefnus a disymwth.  Mae trefnu cymaint o brofiadau da mewn un wythnos yn dipyn o gamp – mae’r agwedd gallu gwneud yn amlwg yn hyn hefyd!

Tim #ArloesiAB

[1] ChooseWashingtonState.com

[2] Aerospace Manufacturing Skills 2013 Annual Report developed by Washington’s Workforce Training and Coordinating Board

Posted in Skills | Leave a comment

Day 4 – St David’s Day in Seattle

img_0188

Waking up this morning in this great city, our initial thoughts turned to the close encounter we had last night with its resident vermin. Luckily, the closeness of this now well-bonded group got us through this traumatic experience.

Sadly, Chris from the British Council has left us to go and meet Carwyn Jones (The First Minister) in Washington. He will be sorely missed but we still have Jenna who is guiding us through the week with a calm, steadying hand and organisational perfection.

We had a slightly later (well received) start to St David’s Day. A brisk walk along the waterfront for some shopping and then back to meet the group to pick up our Uber taxi to Redmond which is in the North East of Seattle. We were visiting the Digipen Institute of Technology, a private training provider that specialises in high tech training. It was great to see a huge red dragon in the foyer on this special day and the wow factor of large plasma screens, creativity, artwork and awards the company and its students have won.

We were met at Digipen by Raymond Yan, Senior Vice President. A charismatic, kind and generous man with a real passion for delivering a future for young people. A phrase we heard previously in the week of “Leadership and Execution” sprung to mind. His positive, inclusive, can-do attitude provides a set of beliefs and values that the business is built on and has led to expansion in Singapore and Bilbao. In Digipen, there are currently 1100 graduates studying a mixture of  Computer science and Art programmes. These degrees service the digital interactive industry and are focused on employment. There is a cohesive and collaborative approach to studying for the degrees with each discipline challenged to work together to replicate industrial standards and needs. It’s not surprising that their progression rate to employment is high. Exposure to this high tec and demanding industry at this level prepares students well for the real world, even though they are paying $26000 a year for the privilege. Resources are privately funded and cutting edge. Support for learners is clear and the philosophy or ‘spirit’ as Ray put it is one of challenge and support in all its various guises. Students are encouraged to strive for excellence at all levels. There is even a long standing programme of training for high school students who complete college level work at the company on a weekly basis. It seems a great place to study and has an ambience of success seeping from its walls. Having degree programmes on an industrial site seems to make the whole setup more professional and being closer to industry itself gives the programmes more purpose for learners to succeed.

In contrast to the private funding of Digipen our next stop was to the Lake Washington Institute of Technology. It was friendly and welcoming and more like the FE Colleges in Wales. The community and technical colleges in Washington State have the aim of preparing students for work. There is open access admission with some selected admissions based on previous performance. A national recognised IBEST programme moves hard to reach students further and faster, providing career contextualised training for underserved population in reading, writing and maths. This has improved completion for these students from 25% to 75%. Under legislation, all programmes have to have an advisory body consisting of a range of stakeholders from industry. This ensures that programmes meet their needs and provides students with the best chances of job security in the future. In some instances, the college use the Dacum process which helps them establish a new curriculum from initial ideas. These are initiatives that we can learn from. The College is also currently developing an initial entry test based on student self selection from their initial essay performance. This is in stark contrast to the prescriptive WEST testing in Wales.

The inclusive nature of the College and its determination to provide a “human touch” for its students reminds me of so many colleges in Wales.

Later on in the early evening we had the privilege of attending their open day. This was very similar to what we have in Wales but it is evident that the College specialise in certain disciplines; in this case good examples are dental hygienists and funeral directors! Perhaps Colleges in Wales are trying to maintain a curriculum that is too broad? Would colleges be better specialising in different fields of the curriculum depending on their specialism, forming centres of excellence?

Prior to attending the College we were not sure of the link between the college and industry. After our visit however, we were convinced of the hard work and dedication college staff had invested to ensure progression into industrial jobs for young people.

The two visits today were of stark contrast; highlighting the difference between both private and public sector education. Both were illuminating and similarities included their passion to provide young people with opportunities to establish their careers, albeit in different financial circumstances.

In terms of our group, we were back to full quota after a period of illness and it was great to see everyone learning from these experiences. Roll on Starbucks tomorrow, there seems to one of these coffee shops every 100 yards in Seattle!

Day 4 – Team #InnovateFE

Posted in Skills | Leave a comment

Day 3 – Career Connected Learning

 c5ydfruu0aaqggr

It was the very early start to day three which opened our eyes to the issue of homelessness in Seattle.  With Washington state ranked in the top 10 American states for its quality of life and evidencing the highest minimum wage in the USA; our drive through the city exposed the scale of this issue and left our delegation questioning why? Seattle reported that it has been hit particularly hard by the homelessness issue and we clearly saw how tent cities are now part of everyday life. 

 We travelled to Olympia, the capital of Washington state, and met with a team of dynamic professionals.  The energy of the Association of Washington Business (AWB) and Workforce Training & Education Co-ordinating Board was contagious; what a great team!  The board describe themselves as ‘small and nimble’, explaining how this enables flexibility to independently evaluate effectiveness of their programmes. They demonstrated how ‘apples to apples’ comparisons are made using state employment security data to analyse and further develop the impact of training.  Using a net impact study every 4 to 5 years the board are able to compare those students who undertake a workforce programme against those who don’t.  The Board drills down into the data and identifies where learners progress in the labour market from college, both on exit and at later points in their careers. 

 The AWB, founded in 1904, is focused on the ‘business of business’.  They are an advocate for the ‘risk taker, entrepreneur, dreamer and taxpayer’ and certainly inspired our delegation with their vibrant enthusiasm.  Their ‘Generation Apocalypse’ plan for a workforce summit aims to raise awareness of workforce changes.  We discussed and shared strategies about succession planning; exploring how baby boomers are retiring, how generation X’s are becoming Washington states new leaders and how generation Z’s are taking on greater responsibilities as they enter the workforce.  This highlighted the need for greater connectivity between business and education; ensuring all stakeholders ‘row’ in the same direction to fill skills gaps and meet the needs of the future workforce. How well do we build Wales’ talent pipeline for years to come?

 We were curious about how Washington state use an online tool called ‘career bridge’ which enables young people engagement in a personal journey of career exploration.   We were interested to hear how Washington states multiple pathways concept assures students that there are no wrong career pathways.  Career exploration and lifelong learning approaches connect learning and provide opportunities for young people to trial out different careers. The engine to this is the use of Industry skill panels which bring the right people to the table to talk about skills.  What works best to connect young people to the world of work and what works best to result in career success is tangible and measured impressively for the states ROI.  

We were told about how Washington states vision and mission for workforce development aims to help more people find jobs that lead to economic self sufficiency. The Washington State Board for Community & Technical colleges have created centres of excellence to support this, however recruiting experienced skills professionals appears to be challenging. With their 34 colleges enrolling 6 out of every 10 full time students, career connected learning opportunities are the majority.

We met with Washington State’s Employment Security Department who declare that it has the World’s best workforce.  Forbes recently listed Washington state among the 10 best states for business. As we uncovered yesterday, it is the birthplace of some of the world’s best companies and is one of the most highly trained and educated workforces in America. With Washington’s expanding labour force, it has grown by 85,000 from 2014 to 2015, with more than 3.5 million people in the workforce today. 

 Concluding our schedule with another question – how can we create jobs in Wales that regular people can have which pay well?

We then extended our day to accept a tour around Washington State’s Legislative Building and further extended our experience to include skills participation at the community and technical college legislative reception.  It was great to end our visit to Olympia in the company of students.  On our drive back to Seattle, we were able to reflect on Washington state’s department of commerce’s reason to choose Washington: “We change the world a little every day, driven by a passion to build a brighter future”.  After a 12 hour day we arrived back in Seattle with just enough time to prepare for another busy day tomorrow.

 Day 3 – Team #InnovateFE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Skills | Leave a comment